2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3428 sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü v…

 

 

2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge (Sıra No:1)

 

2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması

13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3428 sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin yıl içi işlemleri ve izlenmesine dair usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

I. Tanımlar

1. Dış finansman: Yurt dışından sağlanan her türlü finansmanı,

2. Ek ödenek: Proje ödeneğini artırırken kamu idaresi bazında yılı yatırım programıyla kamu idarelerine tahsis edilen ödenek toplamını artıran ilave ödeneği,

3. İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla veya ilgili projede yaşanan gelişmeler nedeniyle durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki ödeneği,

4. Müstakil proje: Nitelik ve/veya maliyeti bakımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken projeyi,

5. Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve alt projeleri yatırım programında tadat edilmiş ana projeyi,

6. Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan, ancak alt projeleri yatırım programında tadat edilmemiş ana projeyi,

7. Toplu proje: Kapsamındaki işler itibarıyla müstakil proje niteliği taşımayan, kamu idarelerinin faaliyetlerinin devamına yönelik; kapsamı ve karakteristiği; makine-teçhizat, yazılım ve donanım, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi,

8. Proje parametreleri: Projenin ad, yer, karakteristik, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet (dış finansman, toplam), kümülatif harcama (dış finansman, toplam) ve ödeneğini (dış finansman, toplam),

9. Ödenek aktarması: Sektörler, kamu idareleri veya projeler arası ödenek transferini ifade eden ödenek revizyonunu,

10. Kamu idareleri: Bakanlıklar, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

11. Ulusal katkı payı: Yurtdışı kaynaklardan sağlanan kredi dışında her türlü yıllık finansmanın belli bir oranına karşılık gelen ödeneği,

12. Yedek Ödenek: Yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği ile doğal afet giderlerini karşılama ödeneğini,

13. Sektör: Yılı yatırım programında ve KaYa sisteminde tanımlanan sektörleri ve alt sektörleri,

14. Üst yönetici: Kamu idaresindeki en üst yöneticiyi,

15. Karar: 3428 sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararını,

16. Rehber: 2021-2023 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberini,

17. Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

18. KaYa sistemi: Kamu Yatırımları Bilgi Sistemini

ifade eder.

Tamamı İçin Tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email