Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 21 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31046 (Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve…

 

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

21 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31046 (Mükerrer)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 38 inci maddesine” ibaresi “15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 34 üncü maddesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü” ibaresi “Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü” olarak, (d) bendinde yer alan “22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek IV’ünde, 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünün (a) ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmeliğin ek II’sinde yer alan usulüne uygun olarak yapılan beyanları” ibaresi “15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek V’inde ve bu karar uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar kapsamında ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yayımlanan mevzuatta yer alan usulüne uygun olarak yapılan beyanları” olarak değiştirilmiş, (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (p) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) İzinli alıcı: Transit rejimine tabi eşyayı, eşya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girdikten sonra varış gümrük idaresine sunmaksızın izinli alıcı yetkisi ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşımadan sorumlu veya ithalatçı kişiyi,

j) İzinli gönderici: Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin” ibaresi “4/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinin” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “on ikinci fıkrası uyarınca geri alınır” ibaresi “on birinci fıkrası uyarınca askıya alınır” olarak değiştirilmiş; onuncu fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(11) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, izinli gönderici yetkisine sahip olmaları koşuluyla, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı uygulamasından yararlanma izni verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

YYS-I ve YYS-II statüleri

MADDE 4/A – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ek olarak YYS-I statüsü verilir:

a) İmalatçı olmak.

b) YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az elli işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari on milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ek olarak YYS-II statüsü verilir:

a) İmalatçı olmak.

b) YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az otuz işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşulun tevsikine ilişkin 10 uncu maddenin yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan belgelerden birinin 11 inci veya 18 inci madde uyarınca yapılacak başvuru sırasında ibrazı gerekir.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi ile ikinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılması durumunda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarlarından dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da grup ithalatçısı/grup imalatçısının ihracatı olarak kabul edilir ve bu firmaların başvurusunda dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yüzde onundan” ibaresi “yüzde on ve” olarak, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından” ibaresi “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından ve bilişim alanında suçlardan” olarak ve on birinci fıkrasında yer alan “5 inci maddenin birinci fıkrasının” ibaresi “Birinci fıkranın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iflas işlemleri” ibaresi “iflas veya konkordato işlemleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ek-3’de” ibaresi “Ek-3’te” olarak, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Ek-5’de” ibaresi “Ek-5’te” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü” ibaresi “ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü, kısmen kiralama yoluyla edinilenler hariç olmak üzere on beşinci fıkra kapsamındaki” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut on ikinci fıkrasında yer alan “80 ve 101 nci maddeler kapsamında” ibaresi “91 ve 117 nci maddeler kapsamında yapılacak işlemlerde,” olarak değiştirilmiş; mevcut on üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik İmza Kanunu uyarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “güvenli” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.”

“(10) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını haiz olan ancak YYS-I statüsüne sahip olmayan kişilerin izinli alıcı tesislerinde ithalat işlemlerini gerçekleştirmek istemeleri halinde yirmi üçüncü fıkrada yer alan belgelerle birlikte 4/A maddesi uyarınca YYS-I statüsü için başvuruda bulunmaları gerekir.”

“(15) Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan soru formunun aşağıda sayılan nitelikte tesisleri (kısmen dahi olsa kiralama yoluyla edinilenler dahil) kapsayacak şekilde doldurulmuş olması gerekir:

a) Yönetim ofisi.

b) Gümrük işlemlerine konu eşyanın konu olduğu muhasebe ve arşiv ofisleri.

c) Bilgi işlem ofisi.

ç) İthal girdi kullanılmadan ve sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın üretildiği üretim tesisleri hariç olmak üzere üretim tesisi.

d) Eşyanın ihraç edilmeden önce depolandığı, elleçlendiği depo/tesis.

e) Eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde veya gümrük idaresince yetkilendirilen başka bir yerde tamamlandıktan sonra doğrudan getirilerek konulduğu ilk depo/tesis.

(16) Başka firmalara ait tesislerin, A tipi antrepolar hariç olmak üzere, başvuru sahibi tarafından aşağıda belirtilen şekilde kullanılması halinde on beşinci fıkra kapsamında bildirilmesi gerekir:

a) İhracat eşyasının başka bir firmanın tesisinden doğrudan gümrük idaresine gönderilmesi.

b) İthalat eşyasının gümrük idaresinden doğrudan başka bir firmanın tesisine getirilmesi.

(17) Bu maddede sayılan belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin de ibraz edilmesi halinde; belge fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir ve belge aslı başvuru sahibine iade edilir.

(18) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında askeri yasak bölge ve askeri güvenlik bölgesi olarak belirlenen yerler içerisinde faaliyet gösteren firmaların, bu bölgede yer alan bina ve tesisleri için ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikası aranmaz.

(19) 15 inci madde uyarınca sertifika sahibi olmaya hak kazanıldıktan sonra, başvuru sırasında geçerli olan ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının sertifika sahibinden kaynaklanan nedenler dışında herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybettiğinin Bölge Müdürlüğünce öğrenildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, sertifika sahibine bu belgelerin altı ay içerisinde tamamlanması için bildirimde bulunulur. ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının, süresi içinde yenilenmemeleri nedeniyle geçerliliklerini yitirmiş olduğunun Bölge Müdürlüğünce öğrenildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, sertifika sahibine bu belgelerin üç ay içerisinde tamamlanması için bildirimde bulunulur. Verilen süreler içinde eksik belgelerin ibraz edilmemesi halinde 154 üncü maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(20) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan başvuruda, bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken ISO sertifikalarının eksik ya da geçersiz olduğunun ya da üçüncü fıkra uyarınca uygun olmadığının Bölge Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde, sertifika sahibine bu belgelerin altı ay içerisinde tamamlanması için beş iş günü içinde bildirimde bulunulur. Eksik belgelerin süresi içerisinde ibraz edilmemesi halinde 154 üncü maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(21) 159 uncu madde kapsamında gerçekleştirilen ön izlemede, sertifika sahibi firmanın ibraz ettiği ISO sertifikalarının eksik ya da geçersiz olduğunun ya da üçüncü fıkra uyarınca uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, sertifika sahibine bu belgelerin altı ay içerisinde tamamlanması için beş iş günü içinde bildirimde bulunulur. Süresi içinde eksik belgelerin ibraz edilmemesi halinde 154 üncü maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(22) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin on altıncı fıkra uyarınca Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan soru formunda belirtilmesi ve Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerekir. Bildirilen firmalara ekleme yapılmak istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu, Ek-29’da yer alan ihracatı yapılacak firmalar için tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu ile Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu ile, daha önceden bildirilmiş firmaların kapsamdan çıkarılmak istenilmesi halinde ise Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu ile Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Bu kapsamda bildirilen firmaların dışındaki bir firmanın ihracatının yapılması halinde, 147 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Bu fıkra kapsamında bildirilecek firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olması halinde, Ek-29’da yer alan ihracatı yapılacak firmalar için tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu ibraz edilmez.

(23) YYS-I veya YYS-II statüsünden yararlanmak istenilmesi halinde aşağıda sayılan belgelerin ibraz edilmesi gerekir:

a) Aşağıdaki belgelerden herhangi birisi:

1) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu.

2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu.

3) Grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslı.

b) 4/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşul kısmen veya tamamen dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat üzerinden sağlanıyorsa bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuat çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-23’te yer alan örneğe uygun olarak, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl veya başvurunun yapıldığı takvim yılından bir önceki takvim yılı için düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu aslı.

c) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-28’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden YYS-I veya YYS-II statüsüne ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne” ibaresi “Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgileri takvim yılı itibariyle müteselsil sıra numarası ile kaydedilir.

(2) Başvurunun ön incelemesi, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben ilgili bölge müdürlüğü tarafından en geç on beş iş günü içinde tamamlanır. Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir.

(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler haricindeki aranan belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta yoluyla ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.

(4) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerin, aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususları içermemesi ve kısmen kiralama yoluyla edinilenler hariç olmak üzere, aynı maddenin on beşinci fıkrası uyarınca bildirilmesi gereken tesisleri kapsamaması halinde, söz konusu belgelerin tereddütte mahal vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi için ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Söz konusu belgelerin yeniden düzenlenmiş haliyle beşinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar ibraz edilmemesi halinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Başvuru sahibine üçüncü fıkra uyarınca bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç kırk beş iş günü içinde tamamlanır.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler, genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde incelenir.

(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan ISO 27001 sertifikası üzerinden, 7 nci maddede belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme ise 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yeminli mali müşavir raporu üzerinden yapılır.

(8) Yapılan ön inceleme neticesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılanlar dışındaki koşulların tümünün sağlandığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formuyla birlikte Ek-1/A’da yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ve Ek-2’de yer alan soru formu gönderilir.

(9) Yetkilendirilmiş yükümlü kapsamında talep edilen yetkilere göre; 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentleri, 91 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentleri ve/veya 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan koşulların yerine getirilip getirilmediği de ilgili bölge müdürlüğü tarafından ön inceleme kapsamında değerlendirilir ve ilgili ek koşulların karşılandığı tespit edilen ilave yetkiler Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formunda belirtilir.

(10) Ön inceleme değerlendirme formu ile soru formunun kayıtlara alınmasını müteakip Genel Müdürlükçe otuz iş günü içerisinde soru formu içerisinde yer alan bilgilerin tam ve yeterli olup olmadığı incelenir. Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir.

(11) Onuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda yer alan bilgilerin tam ve yeterli olduğunun tespiti halinde, 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(12) Onuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda yer alan bilgilerin eksik veya yetersiz olduğunun tespiti halinde, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde durum başvuru sahibine bildirilerek bildirim tarihinden itibaren kırk iş günü içerisinde eksik veya yetersiz olduğu tespit edilen hususlar giderilecek şekilde soru formunun yeniden düzenlenerek başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi istenilir. Soru formunun bu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ibraz edilen soru formu yirmi iş günü içerisinde Genel Müdürlük tarafından incelenerek;

a) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların giderildiğinin tespit edilmesi halinde 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

b) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(14) İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetki sahiplerince tesis eklenilmesi talebi halinde, başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip beş iş günü içerisinde Ek-18’de yer alan tesis ekleme formu Genel Müdürlüğe gönderilir.

(15) Bu madde uyarınca ön incelemesi devam eden başvuru sahibinin aşağıda yer alan bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, durum beş iş günü içerisinde başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bildirilir:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler.

b) Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun 1 numaralı kısmında yer alan bilgiler.

(16) Ön inceleme devam ederken, on beşinci fıkranın (b) bendi uyarınca Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun 1.2 numaralı kısmı kapsamına giren yeni tesis bildiriminde bulunulmuş ancak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerin bu tesisleri kapsayacak şekilde güncellenerek ibraz edilmemiş olması halinde, on beşinci fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içerisinde söz konusu belgelerin bildirilen tesisleri kapsayacak şekilde güncellenmesi için başvuru sahibine bildirimde bulunur ve bu madde uyarınca ön inceleme ve sonrasında yapılacak işlemlere devam edilir. Söz konusu belgelerin yeniden düzenlenmiş haliyle bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen altı ay içerisinde ibraz edilmesi halinde, sertifika düzenlenmesine engel başka bir husus bulunmaması halinde sertifika düzenlenir, ibraz edilmemesi halinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(17) On beşinci fıkrada belirtilen bilgilerden başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yerde değişiklik olması ve ticaret siciline bağlı bulunulan yeni yerin Ek-20’de yer alan tabloya göre farklı bir bölge müdürlüğünün yetkisi kapsamında bulunması halinde, başvuru dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onuncu” ibaresi “on birinci” olarak, “on ikinci” ibareleri “on üçüncü” olarak, “dokuzuncu” ibaresi “onuncu” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “kırk beş” ibareleri “doksan” olarak, beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri veya, 76, 96 ya da 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d)” ibaresi “57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c), 76 ve 96 ncı maddelerin birinci fıkralarının (ç) ve (d) ya da 121 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç)” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “on üçüncü” ibaresi “on dördüncü” olarak değiştirilmiş; aynı maddeye onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(11) Yerinde inceleme devam ederken, onuncu fıkranın (b) bendi uyarınca Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun 1.2 numaralı kısmı kapsamına giren yeni tesis bildiriminde bulunulmuş ancak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerin bu tesisleri kapsayacak şekilde güncellenerek ibraz edilmemiş olması halinde, onuncu fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içerisinde söz konusu belgelerin bildirilen tesisleri kapsayacak şekilde güncellenmesi için yetkili bölge müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirimde bulunulur ve bu madde uyarınca yerinde incelemeye ilişkin işlemler devam ettirilir. Söz konusu belgelerin yeniden düzenlenmiş haliyle bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen altı ay içerisinde ibraz edilmesi halinde, sertifika düzenlenmesine engel başka bir husus bulunmaması halinde sertifika düzenlenir, ibraz edilmemesi halinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “belirtilen süre içerisinde tamamlamayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 12 nci maddenin dördüncü ve on altıncı fıkraları ile 13 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen sürelerde ISO 9001 ve 27001 belgelerini ibraz etmeyen” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “dördüncü” ibaresi “beşinci” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “on birinci” ibareleri “on ikinci” olarak, aynı fıkrada yer alan “on ikinci fıkrasının (b) bendinde” ibaresi “on üçüncü fıkrasının (b) bendinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “gümrük ve ticaret bölge müdürünce” ibaresi “gümrük ve dış ticaret bölge müdürünce” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 12 nci maddenin on altıncı fıkrası uyarınca ön inceleme devam ederken veya 13 üncü maddenin on birinci fıkrası uyarınca yerinde inceleme devam ederken, sonradan bildirilen tesisleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş ISO 9001 ile ISO 27001 sertifikaları ibraz edilmeden başvuru sahibi adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile” ibareleri “Ek-1/A’da yer alan başvuru formu, Ek-2’de yer alan soru formu ve” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan ithalatta yerinde gümrükleme izninin talep edilmesi veya mevcut izne ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu, Ek-2’de yer alan soru formu, Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.”

“(12) 10 uncu maddenin yirmi ikinci fıkrası kapsamında yeni firmalara ilişkin bildirimler, Ek-29’da yer alan ihracatı yapılacak firmalar için tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu kullanılarak 18/A maddesinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sertifika kapsamı tesisler ile şirket yetkililerine ilişkin değişiklik yapılması

MADDE 18/A – (1) Sertifika sahibi firmada 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren yeni kişilerin görevlendirilmiş olması halinde, bu durum sertifika sahibince Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir. Şirket ortaklığına alınan, şirketin yönetim kurulunda görevlendirilen veya gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisi verilen yeni kişiler için düzenlenmiş 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan adli sicil belgeleri ve duruma göre Ek-3’te yer alan örneğe uygun beyan formları bu fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı tarihi izleyen otuz iş günü içerisinde ibraz edilir. Bu belgelerin söz konusu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, 154 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(2) 10 uncu maddenin on beşinci fıkrasının (a) ila (c) bentlerinde sayılan mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması ya da bu nitelikte yeni tesis açılması veya kiralanması halinde, bu durum sertifika sahibince Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte bu tesislerin faaliyete geçtikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifikayı düzenlenmiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir.

(3) 10 uncu maddenin on beşinci fıkrasının (ç) ila (e) bentlerinde sayılan mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması ya da bu nitelikte yeni tesis açılması veya altı aydan daha uzun süre için kiralanması halinde, bu durum sertifika sahibince Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu ile birlikte dördüncü fıkrada belirtilen hallerde sertifikayı düzenlenmiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir. 153 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalmış olması halinde bu tesislere ilişkin bildirimlerde Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun ibrazı istenilmez.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak bildirim aşağıda sayılan hallerde ve belirtilen süreler içerisinde yapılır:

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra faaliyete geçen tesisler ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde.

b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmasında ya da sonrasında herhangi bir aşamada bildirilmiş olan ancak kapladığı alan, dış sınırları, giriş çıkış noktaları gibi fiziki unsurlarında esaslı değişiklik yapılmış olan tesislerin bildirimi, yapılan değişikliğin tamamlanarak faaliyete geçirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde.

(5) ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının bu madde kapsamında gerçekleştirilecek tesis bildirimleri ile birlikte ya da tesis bildiriminden itibaren altı aylık süre içerisinde ibraz edilmesi gerekir. Ancak, 153 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalmış olması halinde, bu madde kapsamına giren yeni açılan tesislere ilişkin geçerli ISO sertifikaları ya da bu tesisler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kuruluşlara ISO sertifikası başvurusunda bulunulduğunu gösteren belgelerin üçüncü fıkra uyarınca yapılacak bildirim sırasında ibraz edilmesi gerekir. Bu fıkra uyarınca verilen altı aylık süreler içerisinde geçerli ISO sertifikalarının ve duruma göre ISO sertifikası başvurusunda bulunulduğunu gösteren belgelerin Bölge Müdürlüğüne sunulmamış olması halinde 154 üncü maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(6) Üçüncü fıkrada yer alan tesislere ilişkin bildirim ile ilgili olarak yetkili bölge müdürlüğünce aşağıda sayılan şekilde işlem tesis edilir:

a) Üçüncü fıkrada sayılan bildirimin ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip on beş iş günü içerisinde bölge müdürü veya bölge müdür yardımcısının başkanlık edeceği yeter sayı ve yetkinlikte personelden oluşan bir inceleme heyeti oluşturulur.

b) (a) bendi uyarınca oluşturulan heyet tarafından, otuz iş günü içerisinde bildirime konu olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak yerinde inceleme yapılır. Bunun sonucunda Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun ilgili bölümleri doldurulur. Yapılan inceleme neticesinde gerekli görülmesi halinde sertifika sahibinden Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunda bildirilen tesislere ilişkin ek bilgi ve belge ibraz edilmesi istenebilir.

c) Bu fıkra uyarınca incelenecek tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, tesis bildiriminin yapıldığı bölge müdürlüğünce, bildirimin kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne (a) ve (b) bentleri kapsamında inceleme yapılmak üzere talepte bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğünce inceleme sonucunda düzenlenen Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu tesis bildiriminin yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde iletilir.

ç) (b) ve duruma göre (c) bendinde yapılan inceleme neticesinde 10 uncu maddenin on beşinci fıkrasının (ç) ilâ (e) bentlerinde belirtilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları karşıladığının tespiti halinde, durum Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sertifika sahibine bildirilir. İncelenen tesisin sayılan koşulları karşılamadığının tespiti halinde, verilecek ek süre içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin sertifika sahibi tarafından taahhütte bulunulması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine kırk beş iş gününe kadar ek süre tanınır. Verilen ek sürenin bitimini müteakip yirmi iş günü içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenir. Yapılan inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu düzenlenir. Verilen ek sürenin bitimini müteakip yapılan incelemede koşulların halen karşılanmadığının tespiti halinde sertifika sahibi tarafından giderilmeyen eksiklikler ilgili bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilen eksikliklere ilişkin Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda eksikliklerin giderilmesi için sertifika sahibine ek süre verilir veya 13 üncü madde uyarınca yerinde incelemenin gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler başlatılır.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları karşıladığı tespit edilen tesisler, bu tespitten sonra 160 ıncı madde uyarınca gerçekleştirilecek ilk yerinde izleme faaliyeti kapsamında bu koşulları sağlamaya devam edip etmediğinin tespiti açısından izlemeye tabi tutulur. Bu tesisler 13 üncü maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yerinde izleme kapsamının dışında bırakılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “beşinci” ibareleri “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkranın (c) bendi uyarınca” ibaresi “birinci fıkraya göre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belirlenecek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “beşinci” ibareleri “altıncı” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “tutarının yüzde yirmi fazlasıyla” ibaresi “tutarı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde yirmi fazlasıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Sertifikanın düzenlendiği tarihi müteakip her on iki aylık dönem sonunda en az elli adet EUR.1, EUR.MED Dolaşım Belgesi veya toplam kıymeti altı bin Avro’yu geçen menşeli ürünler için fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı kapsamı işlem yapılmadığının tespiti halinde, bu Bölümde belirtilen izin bu koşul sağlanıncaya kadar askıya alınır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Grup imalatçılarının 59 uncu madde uyarınca yetkilendirilmiş tesislerinin bulunması halinde, bu tesisler ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip grup ihracatçıları tarafından da ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılabilir.”

“(7) İhracatta yerinde gümrükleme iznini haiz yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın; ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edecekleri kendilerine ait eşya ile sınırlı olmak kaydıyla, transit rejimine tabi eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın kendilerine ait ihracatta yerinde gümrükleme tesislerinden sınır gümrük idaresi veya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışındaki varış noktasına transit rejimi kapsamında sevkine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere izinli gönderici olarak işlem yapma yetkisi verilir. Ancak;

a) Bu kapsamda işlem yalnızca 59 uncu madde uyarınca yetkilendirilmiş olan firmaya ait tesislerde yapılabilir.

b) Bu kapsamda işlem yapılacak eşyanın göndericisinin izin sahibinin kendisinin olması ve eşyanın ihracatına ilişkin beyanın kendisi tarafından (a) bendinde sayılan tesislerde verilecek olması gerekir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen yetkinin tanınmasında 76 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılan koşullar aranmaz ancak bu kişilerin ortak transit rejimi kapsamında rejim hak sahibi sıfatıyla yapacakları işlemler için kapsamlı teminat sahibi olmaları veya teminattan vazgeçme izinlerinin bulunması şartı aranır.

(9) Yedinci fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 58 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını herhangi bir taşımacı ile taşıyabilir.

(2) Taşıma aracına ihracatta yerinde gümrükleme izin hak sahibinden başkasının eşyasının da yükleneceği taşımalar ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına girmez. Bu tür taşımalar 76 ncı madde uyarınca yetkilendirilen izinli göndericiler aracılığıyla 91 inci madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Transit beyanına konu eşyanın sevk edilmesinde;

a) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyaya ilişkin taşıma işleminin izinli gönderici yetkisine sahip kişi aracılığıyla yapılması durumunda, transit rejiminde rejim hak sahibi izinli gönderici olur ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

b) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyaya ilişkin taşıma işleminin izinli gönderici yetkisine sahip olmayan herhangi bir taşımacı ile gerçekleştirilmesi durumunda, transit rejiminde rejim hak sahibi ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi olur ve araç, ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından mühürlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dokuzuncu, onuncu, on ikinci ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “yükleme ve” ibaresi, on birinci fıkrası, on dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi ile on beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) Beşinci veya altıncı fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı, üçüncü fıkrada belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edilerek onaylandığı gümrük müdürlüğüne yapılır.

(10) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden yapılan taşımalarda;

a) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir.

b) Transit beyannamesi için teminat verilmesi gereken hallerde, hareket idaresince yapılan teminat kontrolü rejim hak sahibi tarafından yapılır.

c) Transit süresi sistem tarafından her bir transit beyannamesi bazında otomatik olarak verilir.

ç) Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“(12) Transit mevzuatı uyarınca işlemlerin tamamlanmasından sonra eşyanın tesisten çıkışı yapılır.”

“(16) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi ve bulunması halinde transit beyanı iptal edilmeden yapılamaz.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “maddesi” ibaresi “madde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda,” ibaresi “Taşıma işleminin izinli gönderici yetkisine sahip olmayan bir kişi aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde,” olarak, (f) bendinde yer alan “muayene veya belge kontrolüne” ibaresi “muayeneye” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “58 inci maddenin bir ila üçüncü fıkraları, 61 inci maddenin birinci fıkrası,” ibaresi ve (c) bendinde yer alan “58 inci maddenin dört, beş ve yedinci fıkrası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) 67 nci maddenin on altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmesi,”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu madde kapsamında yapılacak olan taşımalar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmak ve taşıma belgesinin izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından düzenlenmesi kaydıyla, herhangi bir taşıyıcı aracılığıyla yapılabilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 77 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılması durumunda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Başka bir yük alınmaksızın sadece ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisinden ihraç eşyasının alınması suretiyle yapılacak taşımalar Dördüncü Kısmın Üçüncü Bölümünde yer alan ihracatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

b) İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerden yapılacak taşımalarda, ihracatçının yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması gerekmez.

c) İzinli gönderici yetkisi kapsamında izinli gönderici ve/veya ihracatta yerinde gümrükleme tesisinden yük alındıktan önce ya da sonra 91 inci maddenin yedinci fıkrasının (c) bendi kapsamında belirlenmiş gümrük idaresinde bulunan ihracat yükü alınarak ihraç edilebilir. Bu tür taşımalarda 91 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının sonuna sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İzinli gönderici yetkisi kapsamında ihraç edilecek eşyanın konulabileceği tüm açık alanların çizgilerle parsellere ayrılmış ve numaralandırılmış olması gerekir.”

“Bu bildirimde eşyanın tesiste bulunduğu alanların numaraları da yer alır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; on sekizinci fıkrasında yer alan “ihracat beyannamesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bulunması halinde transit beyanı” ibaresi eklenmiş; sekizinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(14) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınacak eşyanın yer aldığı asgari dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “80 inci” ibaresi “91 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 91 – (1) 96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisine de sahip izinli göndericiler tarafından, transit rejimi kapsamında sevkli birden fazla beyan muhteviyatı eşya aynı taşıma aracına birden fazla tesis veya gümrük idaresinden ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek üzere aşağıda belirtilen taşıyıcılar aracılığıyla taşınabilir:

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlar.

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlar.

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli göndericinin transit beyanını rejim hak sahibi sıfatıyla kendi adına vermesi ile verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlar:

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alması.

2) İzinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol etmesi.

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen koşulları sağlaması.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın bu madde uyarınca birinci fıkranın (c) bendinde sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan izinli gönderici yetkisi başvuru formunda belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir.

(3) İzinli gönderici tarafından izinli gönderici yetkisinde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla bu madde kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcılar birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bölge müdürlüğüne başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(7) Birinci fıkra kapsamı taşımalar sadece aşağıda belirtilen tesisler ve gümrük idareleri arasında yapılabilir:

a) 78 inci madde uyarınca yetkilendirilmiş olan izinli göndericinin kendi tesisleri.

b) 59 uncu madde uyarınca yetkilendirilmiş olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisleri.

c) Fiziki durumu, iş yoğunluğu ve personel sayısı göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenecek gümrük idareleri.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen tesisler.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen tesisler ve gümrük idaresi arasında yapılacak taşımalar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a) Ulusal transit rejimi çerçevesinde her bir yükleme yapılacak tesis veya gümrük idaresinde rejimin sonlandırılması suretiyle taşınan eşyanın nihai hareket noktasında ortak transit rejimi çerçevesinde yurt dışı edilmesi.

b) Ulusal transit rejimi çerçevesinde her bir yükleme yapılacak tesis veya gümrük idaresinde ulusal transit beyanları sonlandırılmaksızın taşınan eşyanın nihai hareket noktasında ortak transit rejimi çerçevesinde yurt dışı edilmesi.

c) Ortak transit rejimi çerçevesinde her bir yükleme yapılan tesisten veya gümrük idaresinden ayrı beyanlarda bulunularak eşyanın yurt dışı edilmesi.

(9) Taşıma aracının yedinci fıkrada belirtilen yerlerden yine aynı fıkrada belirtilen yerlere sevk edilebilmesi için eşyanın bulunduğu tesiste tescil edilmiş ihracat beyannamesine ilişkin işlemlerin tamamlanmış olması gerekir.

(10) Eşyanın bu madde kapsamında gümrük idaresine sevk edilmiş veya gümrük idaresinden sevk edilecek olması halinde mührün kırılması veya tatbik edilmesi gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(11) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(12) Yedinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten veya gümrük idaresinden getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulması ve bu işlemin izinli gönderici yetkisi kapsamı tesiste gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak birinci fıkrada belirtilen başka bir araca yüklenmesi de mümkündür.

(13) Yedinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan tesislerde işlem yapılacak olması halinde, ihraç edilecek eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(14) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci” ibaresi “91 inci” olarak, (b) bendinde yer alan “91 inci maddenin dokuzuncu” ibaresi “91 inci maddenin on ikinci” olarak, (f) bendinde ve on beşinci fıkrasında yer alan “80 inci” ibareleri “91 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, 121 inci maddenin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları halinde, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde sonlandırmalarına ve eşyanın alıcısı tarafından bu tesislerde ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verilebilir.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 97 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca 4/A maddesi uyarınca YYS-I statüsüne sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin eşyasının işlemleri yapılabilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında eşya yurt dışından herhangi bir taşımacı aracılığıyla getirilebilir ancak transit işleminin sonlandırılmasına ilişkin tüm işlemler izinli alıcı tarafından 99 uncu madde kapsamında yetkilendirilmiş olan tesislerinde gerçekleştirilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli alıcı tesisinde transit işlemleri sonlandırılan bir eşyanın ithalat işlemlerinin bulunduğu izinli alıcı tesisinde gerçekleştirilmeyecek olması halinde, eşyanın, ithalat işlemleri gerçekleştirilmek üzere, ulusal transit rejimi kapsamında 91 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen taşıyıcılar aracılığıyla aşağıda sayılan yerlerden herhangi birine sevk edilmesi gerekir:

a) İzinli alıcının kendisine ait başka bir tesisi.

b) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisi.

c) Gümrük antreposu.

ç) 117 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belirlenmiş gümrük idaresi.

(4) Eşyanın izinli alıcı tesisinde ithalat işlemleri tamamlanıncaya veya üçüncü fıkrada belirtilen sevk işlemleri gerçekleştirilinceye kadar eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında kaybından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk izinli alıcıya aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen sevk işlemi yalnızca izinli gönderici yetkisine sahip izinli alıcılar tarafından izinli gönderici yetkisi kapsamında gerçekleştirilebilir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kullanılabilmesi için” ibaresinden sonra gelmek üzere “97 nci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan gümrük vergileri ve cezaların tazmin edilmesini teminen, Ek-27/A’da yer alan örneğe uygun olarak” ibaresi ve beşinci fıkrasında yer alan “uygun görülmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve herhangi bir yükümlülüğün kalmadığının tespit edilmesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin başlığı “İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak eşya” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıda belirtilen eşyanın transit işlemleri izinli alıcı yetkisi kapsamında sonlandırılamaz, ithali bu tesislerde gerçekleştirilemez ve eşya izinli gönderici yetkisi kapsamında başka tesislere veya gümrük antreposuna sevk edilemez.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak olması halinde ise belge kontrolünün tamamlanması için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “101 inci madde uyarınca” ibaresi “117 nci madde uyarınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde” ibaresi “değiştirilmek, bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek veya mevcut güvenli depolama alanı ya da park alanının fiziki yapısında değişiklik yapılmak istenilmesi halinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “getirildiği taşıttan boşaltılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilecek olması durumunda ise 113 üncü madde” ibaresi “getirildiği taşıttan boşaltılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilecek olması durumunda 113 üncü madde, eşyanın başka bir yerde ithal edilmek üzere ulusal transit rejimi kapsamında sevk edilecek olması halinde ise 117 nci madde” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girişte gümrük mevzuatı ve diğer mevzuattan kaynaklı kontroller ve işlemler tamamlandıktan sonra bir iç gümrük idaresine uğramaksızın transit mevzuatı hükümleri uyarınca izinli alıcı tesisine getirilir. Taşıma aracında birden fazla transit beyanı kapsamı eşya bulunması halinde tüm transit beyanlarının izinli alıcı tesisinde sonlandırılması gerekir. Aynı taşıma aracında izinli alıcı tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi varışlı olmayan transit beyanlarının bulunması halinde, bu araçta bulunan hiçbir transit beyanına ilişkin izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamaz.”

“(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun bildirilmiş olması halinde, yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi tarafından taşıma aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya yetki sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu süreyi uzatmaya yetkilidir. İzinli alıcı yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin varış bildirimini müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.”

“117 nci maddenin beş ilâ sekizinci fıkraları uyarınca başka bir yerde ithal edilmek üzere ulusal transit rejimi kapsamında sevk edilecek eşya için ise bu fıkrada belirtilen varış bildiriminde eşyanın sevk edileceği bildirilir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “514 üncü maddesi” ibaresi “515 inci maddesi” olarak değiştirilmiş ve on birinci fıkrasında yer alan “izin sahibi ithalatçı tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İzinli alıcı yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin ikinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Bu süre içerisinde muayene işleminin başlamamış olması halinde birinci fıkrada belirtilen boşaltma izni verilmiş sayılır.”

“(8) Beşinci fıkradaki işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra transit rejimine ilişkin işlemler transit mevzuatı uyarınca tamamlanır. Altıncı fıkranın uygulandığı durumlarda kontrol ile görevlendirilen memur tarafından transit mevzuatı uyarınca transit rejimine ilişkin işlemler de yapılır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “altıncı” ibareleri “yedinci” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak kontroller ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İzinli alıcı yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin ikinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Bu süre içerisinde muayene işleminin başlamamış olması halinde ikinci fıkrada belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması izni verilmiş sayılır.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İzinli alıcı yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Bu süre içerisinde muayene işleminin başlamamış olması halinde birinci fıkrada belirtilen boşaltma izni verilmiş sayılır.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “veya eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının” ibaresi, aynı fıkranın (b) bendi, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “veya eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının” ibaresi, aynı fıkranın (b) bendi, dördüncü fıkrasında yer alan “ya da ikinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolü sonucunda” ibaresi ve sekizinci fıkrasında yer alan “eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması halinde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile görevli memur tarafından transit mevzuatı uyarınca transit rejimine ilişkin işlemler de yapılır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin başlığı “İzinli alıcı yetkisi kapsamında getirildiği taşıttan boşaltılmaksızın ithali gerçekleştirilerek eşyanın ithalat ve transit işlemlerinin tamamlanması” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “(a) veya (b) bentlerine” ibaresi “(a) bendine” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır” ibareleri “transit işlemleri transit mevzuatı uyarınca gerçekleştirilir” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ithal edilmek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “91 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan taşıyıcılar aracılığıyla” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “yerinde gümrükleme izni sahibinin kendi tesisleri” ibaresi “yerinde gümrükleme tesisleri” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş; aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci, on birinci ve on üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Fiziki durumu, iş yoğunluğu ve personel sayısı göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenecek gümrük idareleri,”

“e) (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen tesisler.”

“(3) Birinci fıkranın (a) ila (ç) bentlerinde sayılan tesislerde işlem yapılacak olması halinde, ithal edilecek eşyaya ilişkin ithalat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(4) Bu madde kapsamında işlem yapılmak üzere yurt dışından getirilen eşyayı taşıyan araç, Türkiye Gümrük Bölgesine girişte gümrük mevzuatı ve diğer mevzuattan kaynaklı kontroller ve işlemler tamamlandıktan sonra, transit rejimi kapsamında doğrudan ilk olarak izinli alıcının izin kapsamında bulunan kendi tesisine getirilir. Bu kapsamda; 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki varış bildirimi, 110 uncu maddenin altıncı fıkrasındaki işlemler ile transit rejiminin tamamlanması işlemleri izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilir. İthalat işlemleri bu tesiste gerçekleştirilmeyecek olan eşyanın birinci fıkrada sayılan diğer yerlere sevki ulusal transit rejimi kapsamında gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılacak taşımalarda aynı taşıma aracı içerisinde birden fazla varış noktası sevkli eşya bulunması halinde bu eşyaya ilişkin düzenlenen transit beyanları her bir varış noktası için ayrı ayrı verilir.”

“(8) Aracın bir önceki tesisteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen gümrük idaresine gitmesi durumunda, araç gümrük idaresine vardığında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki varış bildirimi, 110 uncu maddenin altıncı fıkrasındaki işlemler, transit rejiminin tamamlanması işlemleri gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilir. Bu tesisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından başka bir tesiste işlemlere devam edilecek olması halinde, aracın mühürlenmesi işlemleri gümrük idaresi tarafından, transit beyanının verilmesi işlemleri ise rejim hak sahibi sıfatıyla izinli alıcı tarafından gerçekleştirilir.”

“(5) Dördüncü fıkrada belirtilen işlem tamamlandıktan sonra eşyanın izinli alıcının 99 uncu madde uyarınca yetkilendirilmiş kendisine ait başka bir tesisine götürülecek olması halinde, eşyayı taşıyan araç bu tesise vardığında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki varış bildirimi, 110 uncu maddenin altıncı fıkrasındaki işlemler, transit rejiminin tamamlanması işlemleri izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilir. Bu tesisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından başka bir tesiste işlemlere devam edilecek olması halinde, aracın mühürlenmesi ve transit beyanının verilmesi işlemleri rejim hak sahibi sıfatıyla izinli alıcı tarafından gerçekleştirilir.

(6) Aracın bir önceki tesisteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 124 üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş olan tesisine gitmesi durumunda, araç bu tesise vardığında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki varış bildirimi, 110 uncu maddenin altıncı fıkrasındaki işlemler, transit rejiminin tamamlanması işlemleri ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından gerçekleştirilir. Bu tesisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından başka bir tesiste işlemlere devam edilecek olması halinde, aracın mühürlenmesi ve transit beyanının verilmesi işlemleri rejim hak sahibi sıfatıyla izinli alıcı tarafından gerçekleştirilir.

(7) Aracın bir önceki tesisteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra gümrük antreposuna gitmesi durumunda, araç bu tesise vardığında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki varış bildirimi, 110 uncu maddenin altıncı fıkrasındaki işlemler, transit rejiminin tamamlanması işlemleri bu antrepoda görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gerçekleştirilir. Bu tesiste ilgili antrepo mevzuatı uyarınca yapılacak işlemlerin tamamlanmasının ardından başka bir tesiste işlemlere devam edilecek olması halinde, aracın mühürlenmesi ve transit beyanının verilmesi işlemleri rejim hak sahibi sıfatıyla izinli alıcı tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “97 nci madde, 101 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası,” ibaresi “91 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 97 nci madde,” olarak, aynı bentte yer alan “117 nci maddenin birinci, dördüncü, sekizinci, on birinci, on üçüncü fıkrası, 118 inci madde, 133 üncü maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 136 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 138 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkrası ve 139 uncu maddenin üçüncü fıkrasında” ibaresi “117 nci ve 118 inci maddede” olarak değiştirilmiş ve on beşinci fıkrasında yer alan “101 inci” ibaresi “91 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 121 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini 124 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir:

a) 4/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında YYS-I statüsüne sahip olmak.

b) 123 üncü madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak.

c) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

ç) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme iznini haiz grup ithalatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip grup imalatçılarının tesislerinde, 124 üncü madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.

(3) İkinci fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinin grup ithalatçısı tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, bu grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslının da ibraz edilmesi gerekir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-17/A’da yer aldığı şekilde ithalatta yerinde gümrükleme izni için bir yetki numarası verilir.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme iznini haiz yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın ve 96 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılan koşullar aranmaksızın, transit rejimine tabi eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmadan kendilerine ait tesislerde teslim almak ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmak üzere izinli alıcı yetkisi verilir. Ancak;

a) Bu kapsamda işlem yalnızca 124 üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş olan firmaya ait tesislerde yapılabilir.

b) Bu kapsamda işlem yapılacak eşyanın alıcısının izin sahibinin kendisinin olması ve eşyanın ithaline ilişkin beyanın kendisi tarafından (a) bendinde sayılan tesislerde verilecek olması gerekir.

c) Bu kapsamda yalnızca 161/B maddesinin birinci fıkrası uyarınca izin sahibinin iştigal alanıyla sınırlı olan eşya için işlem yapılabilir.”

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 122 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalat işlemleri ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 124 üncü madde uyarınca yetki kapsamında bulunan tesislerinde gerçekleştirilebilir. Taşıma aracında ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasına ait birden fazla transit beyanı bulunması halinde tüm transit beyanlarının ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisinde sonlandırılması gerekir. Aynı taşıma aracında ithalatta yerinde gümrükleme tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi varışlı olmayan transit beyanlarının bulunması halinde, bu araçta bulunan hiçbir transit beyanına ilişkin ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamaz.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine ithal edilmek üzere herhangi bir taşıyıcı aracılığıyla getirilen eşyayı taşıyan taşıma aracı bir iç gümrük idaresine uğramaksızın transit rejimi kapsamında doğrudan eşyanın ithalat işlemlerinin yapılacağı ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesise getirilir. Aynı taşıma aracında birden fazla alıcısı olan taşımalara ilişkin işlemler ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamaz. Bu taşımalar 96 ncı madde uyarınca yetkilendirilen izinli alıcılar tarafından 110 uncu veya 117 nci madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kullanılabilmesi için” ibaresinden sonra gelmek üzere “140 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan gümrük vergileri ve cezaların tazmin edilmesini teminen, Ek-27/B’de yer alan örneğe uygun olarak, dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Eşyanın özelliğine göre, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar eşyanın teminata bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bir milyon Avro’dan az olmamak üzere dördüncü fıkrada belirtilen götürü teminat tutarından daha düşük bir teminat tutarının kabul edilebileceği durumları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(ç) ile (d)” ibaresi “(c) ile (ç)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) 161/B maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde izin sahibinin iştigal alanında olan eşya harici eşya,”

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde” ibaresi “değiştirilmek, bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek veya mevcut güvenli depolama alanı ya da park alanının fiziki yapısında değişiklik yapılmak istenilmesi halinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) 121 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni için yapılacak başvuruda, 124 üncü madde kapsamında belirtilecek tesisin sınırları içerisinde bulunan, kendisine veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi grup imalatçısına ait C Tipi antreponun birinci fıkrada belirtilen güvenli depolama alanına dönüştürülmek istenilmesi halinde, bu durum başvuruda belirtilir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu antrepoda güvenli depolama alanına ilişkin koşulların sağlandığının tespit edilmesi halinde, antrepo güvenli depolama alanı olarak tanımlanır ancak antrepo statüsü sona erdirilmeden bu yerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmasına izin verilmez.

(11) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş bir tesisin sınırları içerisinde bulunan, kendisine veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi grup imalatçısına ait C Tipi antreponun birinci fıkrada belirtilen güvenli depolama alanına dönüştürülmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunulur. Başvuruya istinaden sekizinci fıkrada belirtilen işlemler yapılmaksızın söz konusu antrepo güvenli depolama alanı olarak tanımlanır ancak bu kapsamda güvenli depolama alanı olarak tanımlanan C Tipi antreponun antrepo statüsü sona erdirilmeden bu yerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmasına izin verilmez.

(12) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş bir tesisin sınırları haricinde bulunan C Tipi antreponun birinci fıkrada belirtilen güvenli depolama alanına dönüştürülmek istenilmesi halinde, antreponun içerisinde bulunulan tesisin 124 üncü madde kapsamında yetkilendirilmesi için ve antreponun güvenli depolama alanına dönüştürülmesi için 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Başvurunun değerlendirilmesi neticesinde tesisin 124 üncü madde uyarınca yetkilendirilmesi uygun bulunmuşsa, ayrıca sekizinci fıkrada belirtilen işlemler yapılmaz, ancak bu kapsamda güvenli depolama alanına dönüştürülmek istenilen C Tipi antreponun antrepo statüsü sona erdirilmeden bu yerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmasına izin verilmez.”

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).”

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Eşya, Türkiye Gümrük Bölgesine girişte gümrük mevzuatı ve diğer mevzuattan kaynaklı kontroller ve işlemler tamamlandıktan sonra, bir iç gümrük idaresine uğramaksızın transit rejimi kapsamında eşyanın ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği ithalatta yerine gümrükleme izni kapsamı tesise getirilir.”

“(3) Eşya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesise ulaştığında, taşıma aracına ve mühre ilişkin kontroller gerçekleştirilerek transit mevzuatı uyarınca eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne tesise varış bildirimi elektronik ortamda yapılır. Tesise varış bildiriminde eşyanın ithalat işlemlerinin 134 üncü, 135 inci ya da 136 ncı maddelerden hangisi uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir. Bu fıkrada belirtilen işlemler ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından yerine getirilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre müdahale edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca yapılan tesise varış bildiriminde bu durum ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne iletilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun bildirilmesi halinde, bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi tarafından taşıma aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya izin sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin varış bildirimini müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün mesai başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.”

MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “izinli alıcı” ibaresi “ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi” olarak değiştirilmiş ve onuncu fıkrasında yer alan “514 üncü maddesi” ibaresi “515 inci maddesi” olarak değiştirilmiştir.

“(1) 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi halinde taşıma aracı mührü ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına, mühre ve eşyaya müdahale edilmez.”

“(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin ikinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Bu süre içerisinde muayene işleminin başlamamış olması halinde birinci fıkrada belirtilen boşaltma izni verilmiş sayılır.”

“(8) Beşinci fıkradaki işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra transit rejimine ilişkin işlemler ithalatta yerine gümrükleme izni sahibince transit mevzuatı uyarınca tamamlanır. Altıncı fıkranın uygulandığı durumlarda kontrol ile görevlendirilen memur tarafından transit mevzuatı uyarınca transit rejimine ilişkin işlemler de yapılır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı tarafından” ibaresi “Bu durumda taşıma aracı ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından” olarak, aynı fıkrada yer alan “altıncı” ibaresi “yedinci” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılır” ibaresi “taşıma aracı mührü ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından kırılır” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “altıncı” ibareleri “yedinci” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak kontroller ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İthallatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin ikinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Bu süre içerisinde muayene işleminin başlamamış olması halinde ikinci fıkrada belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması izni verilmiş sayılır.”

MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “izinli alıcı tarafından” ibareleri “ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Bu süre içerisinde muayene işleminin başlamamış olması halinde birinci fıkrada belirtilen boşaltma izni verilmiş sayılır.”

MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “muayene ile görevli memur gelinceye kadar” ibaresi “muayene ile görevli memur gelinceye ve” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “duruma göre izinli alıcı ya da” ibaresi ve beşinci fıkrasında yer alan “veya izinli alıcıdan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile görevli memur tarafından transit mevzuatı uyarınca transit rejimine ilişkin işlemler de yapılır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin 139 uncu maddesinin başlığı “İthalatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında getirildiği taşıttan boşaltılmaksızın ithali gerçekleştirilecek eşyanın ithalat ve transit işlemlerinin tamamlanması” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “izinli alıcı yetkisi sahibi” ibaresi “ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır,” ibareleri “transit işlemleri transit mevzuatı uyarınca gerçekleştirilir,” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak üzere izin kapsamı tesise varışı gerçekleştirilen eşyanın, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar, geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk ithalatta yerine gümrükleme izni sahibine aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin 141 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “134 üncü maddenin dördüncü, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 135 inci maddenin altıncı fıkrası, 136 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası, 137 nci maddenin üçüncü fıkrası,” ibaresi “133 üncü maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 136 ncı maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkrası,” olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “135 inci maddenin dördüncü fıkrası,” ibaresi “135 inci maddenin beşinci fıkrası,” olarak değiştirilmiş ve yedinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin 145 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 4/A maddesi uyarınca tanınan YYS-I ve YYS-II statüleri sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu statülere sahip olmayan sertifika sahiplerine göre daha az belge kontrolüne tabi tutulabilir.”

MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin 146 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 4/A maddesi uyarınca tanınan YYS-I ve YYS-II statüleri sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu statülere sahip olmayan sertifika sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabilir.”

MADDE 73 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkrada belirtilen” ibaresi “Birinci fıkranın (a) ilâ (e) bentlerine ilişkin” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Üçüncü fıkra” ibaresi “Üçüncü ve dördüncü fıkralar” olarak, mevcut beşinci fıkrasında yer alan “Dördüncü” ibaresi “Beşinci” olarak, mevcut altıncı fıkrasında yer alan “Üçüncü ve dördüncü” ibaresi “Dördüncü ve beşinci” olarak, mevcut yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Bir ilâ beşinci” ibareleri “Bir ilâ altıncı” olarak, mevcut onuncu fıkrasında yer alan “Altıncı” ibaresi “Yedinci” olarak, mevcut on birinci fıkrasında yer alan “İkinci ve üçüncü fıkrada” ibaresi “İki ilâ dördüncü fıkralarda” olarak değiştirilmiştir.

“f) 10 uncu maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca bildirilen firmalar dışındaki bir firmanın ihracatının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi.”

“(3) Birinci fıkranın (f) bendine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde aynı ihlalin sertifika sahibi kişilerce yeniden gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, sertifika sahibi kişi hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkının üç ay süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.”

MADDE 74 – Aynı Yönetmeliğin 151 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara” ibaresi “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerine, izinli gönderici yetkisi kapsamında gerçekleştirdikleri taşımalarda,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 75 – Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “121 inci maddenin altıncı” ibaresi “121 inci maddenin dördüncü” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “üç” ibareleri “beş” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “otuz altı” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “hazırlanarak düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının davalıya tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde durumun sertifika sahibi tarafından sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.”

MADDE 76 – Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 154 – (1) Yirmi ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir.

(2) Yirmi ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibi tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan gümrük idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma derhal uygulanır.

(3) Sertifika sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumu verilen otuz günlük süre içinde düzeltmezse veya ikinci fıkranın uygulandığı durumlarda, ilgili bölge müdürlüğü yükümlünün durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü otuz gün için askıya alır ve durumu ilgili yükümlüye bildirir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma süresi, sertifika sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair bilgi ve belge sunması kaydıyla ilgili bölge müdürlüğünce otuz gün süreyle uzatılabilir.

(5) Üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkralarda belirtilen sürenin sonunda kaybedilen koşulların tekrar sağlandığının anlaşılması halinde askıya alma işlemi sonlandırılır.

(6) Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kesinleşmiş herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödeninceye kadar askıya alınır.

(7) 153 üncü maddenin sekizinci fıkrası uyarınca sertifika sahibince kendisine bildirilen hususlara ilişkin gerekli önlemlerin aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde alınamaması halinde, sertifika, gerekli önlemlerin alındığı anlaşılıncaya kadar askıya alınır.

(8) 153 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen soru formunun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde, sertifika söz konusu belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(9) Ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya ticaret sicil numarasından birinde değişiklik olması ve 17 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne sertifikada değişiklik yapılması için başvurulmaması halinde, sertifika, başvuru yapılıncaya kadar askıya alınır.

(10) Transit işlemlerinde rejim hak sahibi olan sertifika sahibinin bilgisi dışında, kanun ve uluslararası anlaşmalarla ithali, ihracı veya transiti yasaklanmış eşyanın taşınması veya karayolu taşıtı ya da konteynerlerin insan ticareti veya göçmen kaçakçılığına konu edilmesi veya bunlara teşebbüs edilmesi nedeniyle, araç sürücüsü hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından dava açılmış olması halinde sertifika otuz gün süreyle askıya alınır.

(11) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin katılması durumunda, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süreler içinde durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilmemesi ve yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaması halinde, sertifika yeniden başvuru yapılması gereken sürenin bitimini müteakip yeniden sertifika almaya hak kazanılıncaya kadar askıya alınır.

(12) 153 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen bildirimin yapıldığı tarihte veya öncesinde dava süreci sonuçlandırılmadan aşağıdaki durumların gerçekleşmiş olması halinde, durumun yetkili bölge müdürlüğüne bildirildiği tarihten itibaren sertifika otuz gün askıya alınır:

a) Sermaye pay sahibinin sertifika sahibi firma ile ortaklık ilişkisinin sonlandırılmış olması veya şirket sermayesindeki pay oranının yüzde onun altına düşürülmesi.

b) Yönetim Kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğine son verilmiş olması.

c) Temsil yetkisini haiz şirket çalışanının temsil yetkisine son verilmiş olması.

(13) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının gümrük idaresince öğrenilmesinden önce 153 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca yetkili bölge müdürlüğüne bildirilmesi ve on ikinci fıkrada sayılan durumların gerçekleşmemiş olması halinde, dava süreci beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar sertifika derhal askıya alınır.

(14) On üçüncü fıkra uyarınca uygulanan askıya alma işleminin başlangıcından sonra, on ikinci fıkrada sayılan hallerin gerçekleşmesi halinde, bu durumun yetkili bölge müdürlüğüne bildirildiği tarihi izleyen otuz günün bitiminde askıya alma işlemi sonlandırılır.

(15) Sertifika sahibince 153 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca bildirim yapılmadan, durumun gümrük idaresince öğrenilmesi halinde dava süreci beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar sertifika derhal askıya alınır.

(16) On beşinci fıkra uyarınca uygulanan askıya alma işleminin başlangıcından sonra on ikinci fıkradaki durumların gerçekleşmesi halinde askıya alma işlemi bu durumun yetkili gümrük idaresine bildirildiği tarihi izleyen bir yılın bitiminde sonlandırılır.

(17) Bu madde uyarınca uygulanan askıya alma işlemi, dava süreci beraat kararı ile kesin olarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler lehine sonuçlanması halinde, bu durumun yetkili gümrük idaresine bildirildiği tarihte derhal sonlandırılır.

(18) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması halinde 156 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işlem yapılır. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından herhangi biri aleyhine aynı bentte sayılan kanunların muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı verilmiş olması halinde, askıya alma işlemi devam ettirilir.

(19) On sekizinci fıkra uyarınca devam ettirilen askıya alma işlemi, bu kişilerin temsil yetkisinin yargı kararının davalıya tebliği tarihi itibariyle otuz gün içinde sona erdirilmesi halinde, durumun yetkili bölge müdürlüğüne bildirildiği tarihi izleyen otuz günün bitiminde sona erdirilir. Bu kişilerin temsil yetkisinin yargı kararının davalıya tebliği tarihi itibarıyla otuz gün içinde sona erdirilmemesi halinde, 155 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işlem yapılır.

(20) Askıya alınan sertifika kapsamı hak ve yetkilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır;

a) Sertifikanın onuncu fıkra uyarınca askıya alınması halinde, beşinci ve altıncı kısımda sayılan yetkiler dışındaki tüm hak ve yetkiler de askıya alınır.

b) Sertifikanın on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı veya on dokuzuncu fıkra uyarınca askıya alınması halinde eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni dışındaki tüm hak ve yetkiler sertifikanın askıya alınması süresince askıya alınır.

c) Sertifikanın (a) ve (b) bentlerinde sayılan haller dışında askıya alınması durumunda, askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de askıya alınır.

(21) Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

(22) ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerinin 10 uncu maddenin on dokuz ila yirmi birinci fıkraları ile 18/A maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmemiş olması halinde, sertifika otuz gün süreyle askıya alınır. Askıya alma süresi, sertifika sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair bilgi ve belge sunması kaydıyla, ilgili bölge müdürlüğünce otuz gün süreyle uzatılabilir.”

MADDE 77 – Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen hallerde geri alınır:

a) 154 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve yirmi ikinci fıkralarında belirtilen süre sonunda, sertifika için aranan ve kaybedilmiş olan koşullardan herhangi birinin tekrar sağlanamamış olması halinde sertifika geri alınır.

b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan başvurunun 14 üncü madde uyarınca reddedilmesi halinde, başvuru sahibi firmanın mevcut sertifikası geri alınır.

c) 154 üncü maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen temsil yetkisinin sona erdirilmesi işleminin aynı bentte belirtilen sürenin bitiminde gerçekleşmemiş olması halinde sertifika geri alınır.

ç) 153 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca sertifika sahibince karşılaması gereken ek koşul bildirilmesi ve bu ek koşulların aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde karşılanamaması halinde sertifika geri alınır.

(2) Sertifika sahibinin talebi halinde de sertifika ve sertifika kapsamı yetki ve izinler geri alınır, sertifikanın yeniden istenilmesi halinde 11 inci madde uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. 154 üncü maddenin on altıncı fıkrası kapsamında askıya alınmış sertifikanın sertifika sahibince geri alınmasının talep edilmesi durumunda, geri alınan sertifika için geçerli olan askıya alma süresi tamamlanana kadar yeniden başvuruda bulunulamaz.”

MADDE 78 – Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “121 inci maddenin altıncı” ibaresi “121 inci maddenin dördüncü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, yargı kararının verildiği tarihten önce bu kişilerin sertifika sahibi şirket ile olan ortaklık veya yönetim kurulu üyeliği ilişkisinin sonlandırılmış olması halinde sertifika iptal edilmez.”

MADDE 79 – Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 158 – (1) Sertifika sahibince sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir. Sertifika sahibi söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir. Faaliyet raporunun düzenlenmesinde, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan esaslar da dikkate alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca düzenlenecek faaliyet raporunda, ihracat ve ithalat beyannamelerinin, Ek-22/A’da yer alan unsurlar çerçevesinde yapılacak geriye dönük kontrolüne ilişkin sonuçlara yer verilir. Taşımacı firmalar tarafından Ek-22/B’de yer alan unsurlar çerçevesinde düzenlenecek faaliyet raporlarında transit beyanlarının yeterli sayıda olmaması halinde özet beyanları esas alınır. Bu fıkra kapsamında faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı elliden az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az yüzde beşi olarak belirlenir.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ve kurumlar ile Bakanlıkça uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu madde uyarınca faaliyet raporu düzenlenmez.

(4) Düzenlenen faaliyet raporları gümrük idaresince ibrazı istenildiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanır.”

MADDE 80 – Aynı Yönetmeliğin 159 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 159 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılanlar dışında yer alan ön incelemeye konu koşulların tümünün karşılanıp karşılanmadığı, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından, bu koşulların tevsikine ilişkin belgeler ile Bakanlık veri tabanları üzerinden yapılacak ön izleme ile tespit edilir.

(2) 158 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları, yalnızca 10 uncu maddenin on birinci fıkrası kapsamında izleme faaliyetine tabidir.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşulların ön izlemesi 12 nci maddede belirtilen ön inceleme usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir. Gerekli olması halinde, ön izleme kapsamında yapılacak incelemelere ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlıkça belirlenir.

(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, izlemenin yapılacağı tarihten önceki bir yıl içerisinde, 18 inci maddenin bir ila dördüncü fıkraları uyarınca sertifika kapsamına izin veya yetki eklenmesi halinde, bu yetki veya izne ilişkin koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin incelenmesi izleme faaliyeti dışında tutulabilir.

(5) Bölge Müdürlükleri tarafından birinci fıkra uyarınca yürütülen izleme faaliyeti, 10 uncu maddede sayılan belgelerin sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen birinci ayın sonundan itibaren on beş iş günü içinde ibrazını müteakiben başlar ve en geç on beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir. Altıncı fıkra kapsamında eksik belgelerin sonradan tamamlanması halinde, izleme faaliyetinin sonuçlandırılma süresi eksik belgeler tamamlanıncaya kadar işlemez.

(6) Yapılan inceleme neticesinde, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler haricindeki belgelerden bir kısmının ibraz edilmediğinin tespit edilmesi halinde, sertifika sahibine eksik belgelerin tamamlanması için 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirimde bulunulur. Sertifika sahibine bildirilen eksiklikler 12 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlanır.

(7) Genel Müdürlükçe veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce gerekli görülen hallerde beş yıllık periyotlar dışında da ön izleme yapılmasına karar verilebilir. Bu durumda gerçekleştirilecek izleme faaliyetinde birinci fıkrada belirtilen süre beklenilmeksizin ibrazı gerekli belgeler derhal istenir.

(8) Sertifika sahipleri için faaliyet alanına bağlı olarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ila (ı) bentleri uyarınca yapılacak sorgular sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde on ikişer aylık beş dönem için ayrı ayrı yapılır. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan koşula ilişkin sorgu ile 12 nci maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki sorgular sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren geçen beş yıllık dönemin yalnızca son bir yıllık dönemi için yapılır.

(9) Gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin sertifika sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmiş olması halinde, sekizinci fıkra kapsamında yapılacak incelemelerde 5 inci maddenin altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(10) Bu madde uyarınca bölge müdürlüğünce yürütülen ön izleme faaliyetinin olumlu sonuçlanması halinde, aşağıdaki belgeler, tüm belgelere ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir:

a) 153 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca hazırlanan güncel soru formu.

b) Ön izleme faaliyetinin sonuçlarını içeren ve Ek-26’da yer alan İzleme Değerlendirme Formu.

(11) Genel Müdürlük tarafından, 12 nci maddenin dokuz ilâ on ikinci fıkralarında sayılan işlemlerin tamamlanmasına müteakip, 160 ıncı madde kapsamında işlem yapılmak üzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ilişkin işlemler on beş iş günü içerisinde tamamlanır.

(12) Bu madde uyarınca bölge müdürlüğünce ön izleme kapsamında yapılan inceleme neticesinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince bu sertifikanın verilmesine ilişkin koşullardan herhangi birinin sağlanmaya devam edilmediğinin anlaşılması halinde, 10 uncu maddenin yirmi birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, 154 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 154 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca verilen ek sürenin bitiminde koşulların tekrar sağlanamamış olması halinde 154 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca sertifika otuz gün süreyle askıya alınır ve duruma göre dördüncü fıkrası uyarınca askıya alma süresi otuz gün uzatılır.

(13) On ikinci fıkra kapsamında sertifikanın askıya alınması halinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde işlem yapılır:

a) Askıya alma süresinin sonunda yapılan incelemede kaybedildiği anlaşılan koşulların tekrar sağlanmış olması halinde 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca askıya alma işlemi sonlandırılır.

b) Askıya alma süresinin sonunda yapılan incelemede kaybedildiği anlaşılan koşulların tekrar sağlanamamış olması halinde, 155 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası geri alınır.

(14) Bu madde uyarınca yapılan inceleme neticesinde sertifika kapsamında sahip olunan izin ve yetkilere ilişkin koşullardan en az birinin kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, sahip olunan izin ve yetkiye göre; 50 nci maddenin birinci fıkrası, 55 inci maddenin birinci fıkrası, 74 üncü maddenin yedinci fıkrası, 94 üncü maddenin yedinci fıkrası ve 119 uncu maddenin yedinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 81 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin başlığı “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme” olarak değiştirilmiş, birinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “üç” ibareleri “beş” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “onuncu” olarak değiştirilmiş; beşinci fıkrasında yer alan “ile 158 inci madde uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu” ibaresi ve altıncı fıkrasında yer alan “ile gümrük işlemlerinin kontrol sonuçları” ibaresi ile üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 82 – Aynı Yönetmeliğe 160 ıncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin sonradan kontrolü

MADDE 160/A – (1) Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.”

MADDE 83 – Aynı Yönetmeliğin 161 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Başvuruların elektronik ortamda kabulü ve başvuru sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 84 – Aynı Yönetmeliğin 161/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “gümrük vergisine” ibaresi “ithalat vergilerine” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümleri uygulanmaz ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.” ibaresi “74 üncü, 141 inci ve 147 nci maddelerde belirtilen uyarı ve/veya askıya alma süreçlerinde dikkate alınmaz.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 85 – Aynı Yönetmeliğin 161/B maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Grup ithalatçıları ile grup ihracatçıları tarafından yapılan işlemlere yönelik olarak 121 inci maddenin beşinci fıkrasının (c) bendinin, 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin, 141 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin ve 147 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin uygulanmasında, bu işlemlerin grup imalatçıları adına gerçekleştiriliyor olması şartıyla, işleme konu eşyanın adına işlem yapılan grup imalatçısının iştigal alanında bulunup bulunmadığı da dikkate alınır.”

MADDE 86 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış sertifika ve sertifika kapsamı yetkilere ilişkin başvurular ile 18/A maddesi kapsamında yapılan başvurular bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı öncesi yürürlükte olan hükümlere göre, 25/6/2018 tarihinde yayımlanan Ek-2 Soru Formu ve Ek-7 Yerinde İnceleme Değerlendirme formu kullanılarak sonuçlandırılır.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış olan sertifika ile bu sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmaların askıya alma, geri alma ve iptal işlemleri için de uygulanır.

(3) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş sertifikalar için, firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar hakkında; yapılan değişiklikle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine eklenen suçlardan ve aynı bentte belirtilen Kanunlara muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunması halinde, bu kararlar 159 uncu madde kapsamında gerçekleştirilecek izleme sürecine kadar dikkate alınmaz. Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlanmamış olan sertifika başvuruları ile bu tarihten sonra yapılan sertifika başvurularında değişiklik tarihinden önceki ceza veya mahkumiyet kararları da dikkate alınır.

(4) Sertifika ve sertifika kapsamında faydalanılan yetki, izin ve kolaylaştırmalara ilişkin bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere, bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış sertifika ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylıklar için de sertifika sahiplerince uyulur.

(5) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi olan sertifika sahiplerine, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın 4/A maddesi uyarınca YYS-I statüsü tanınır. Bu firmaların 4/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşulları sağlayıp sağlamadıkları 159 uncu madde kapsamında gerçekleştirilecek izleme sürecinde değerlendirilir.”

MADDE 87 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” olarak, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “yedi ila onuncu fıkralarında” ibaresi “yedinci, sekizinci, on birinci fıkraları ve yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde;

1) Asgari beş milyon ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak.

2) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak.

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.”

“(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada yer alan koşulları sağlamayan firmalarca yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular reddedilir.”

MADDE 88 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “üç” ibareleri “beş” olarak değiştirilmiştir.

“(1) 31/12/2016 tarihinden önce adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olan firmaların, 159 uncu ve 160 ıncı maddeler kapsamında yapılacak ikinci izlemeleri 2024 yılı içerisinde yapılır. 2024 yılı içerisinde ikinci izlemenin yapılacağı tarih, sertifikanın düzenlendiği gün ve ay dikkate alınarak hesaplanır. 2024 yılından sonra her beş yılda bir yapılacak izlemede izlemenin yapılacağı tarih sertifikanın düzenlendiği gün ve ay dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Değişiklikten önceki Yönetmeliğin 158 inci maddesi uyarınca faaliyet raporunu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Bölge Müdürlüğüne ibraz etmesi gereken firmalar tarafından, faaliyet raporu değişiklikten önceki Yönetmeliğin 158 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanabilir. Ancak bu durumda rapor Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmez.”

MADDE 89 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünü” olarak, 163 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak, 166 ncı maddede yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak; 10 uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında, 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 94 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde, 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 119 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 90 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci, 64 üncü, 80 inci, 83 üncü, 101 inci, 103 üncü, 127 nci maddeleri ile geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 91 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-6, EK-7, EK-11, EK-12, EK-15, EK-16, EK-20, EK-21, EK-22/a ve EK-22/b ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-23 ilâ EK-29 eklenmiştir.

MADDE 92 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü, 26 ilâ 35 inci ve 37 ilâ 39 uncu maddeleri 29/2/2020 tarihinde,

b) 36 ncı maddesi 1/1/2021 tarihinde,

c) 40 ilâ 69 uncu maddeleri 31/3/2020 tarihinde,

ç) 70 ve 71 inci maddeleri 30/6/2020 tarihinde,

d) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 93 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2014 29006

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 13/10/2017 30209
2- 25/6/2018 30459 (1. Mükerrer)
Print Friendly, PDF & Email