(YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI HAZİNE VE KURUMSAL OPERASYONLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22 Mart…

 

 

(YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı

(YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

HAZİNE VE KURUMSAL OPERASYONLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Mart 2022

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) (Değişik: 18/2/2022-22/3/2022) Bu Uygulama Talimatının amacı, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yabancı bir ülkede o ülkenin kanunlarına göre kurulan ve yasal yerleşim yeri yurt dışında olan, Merkez Bankasınca belirlenen mali kuruluşlar ile bankalar dışındaki şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi (YUVAM) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2022/7 sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğe ilişkin uygulama ayrıntılarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Uygulama Talimatı, 2022/7 sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Uygulama Talimatında geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım bankalarını,

b) Dönüşüm kuru: Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kurunu,

c) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

ç) Vade sonu kuru: YUVAM hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurunu,

d) (Değişik: 22/3/2022) Yurt dışında yerleşik kişiler: Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri,

e) (Değişik: 18/2/2022-22/3/2022) Yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi (YUVAM) hesabı: (d) bendinde tanımlanan kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yabancı bir ülkede o ülkenin kanunlarına göre kurulan ve yasal yerleşim yeri yurt dışında olan, Merkez Bankasınca belirlenen mali kuruluşlar ile bankalar dışındaki şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen usule göre Merkez Bankasınca ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesaplarını,

ifade eder.

YUVAM hesabı genel hükümleri

MADDE 4- (1) YUVAM hesapları 3 ay, 6 ay, 12 ay ve 24 ay vadeli olarak açılır.

(2) (Değişik: 18/2/2022) 24 ay vadeli YUVAM hesapları yıllık faiz/kâr payı ödemeli olarak açılabilir ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz/kâr payı banka tarafından hesap sahibine ödenir. Ödenen tutarlar vade sonunda Ek-2’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankasına bildirilir.

(3) (Değişik: 22/3/2022) YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden vade gruplarına göre aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan ilave getiri Türk lirası olarak 6 ncı madde kapsamında Merkez Bankasınca ödenir. Belirtilen oranlar yıllık getiri oranlarını göstermektedir.

3 Ay Vadeli: %1

6 Ay Vadeli: %2

12 Ay Vadeli: %3

24 Ay Vadeli: %4

(4) (Değişik: 22/3/2022) Bu Uygulama Talimatı kapsamında yurt dışından transfer yoluyla hesap açanlardan transfer masrafı alınmaması esastır. Yurt dışı transferler aracılığıyla masrafsız açılan hesaplar için bankalara binde 2’ye, masrafsız para transferi sağlayan ve Merkez Bankasınca uygun görülen para transfer kuruluşlarına binde 3’e kadar masraf Merkez Bankasınca ödenir. Karşılanacak transfer masraf tutarları Türk lirası olarak Ek-5’te yer alan bildirim formuna uygun biçimde Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilir. Bildirilen masraflar Merkez Bankasınca aylık olarak ödenir.

YUVAM hesabı açılması

MADDE 5- (Değişik: 18/2/2022) (1) YUVAM hesabı için geçerli döviz cinsleri Merkez Bankasınca alım satıma konu olan dövizlerle sınırlıdır.

(2) ABD doları, Euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangı cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılır.

(3) (Değişik: 22/3/2022) Diğer döviz cinsleri ile yapılacak işlemlerde söz konusu döviz tutarları banka tarafından ABD doları, Euro, İngiliz sterlini veya İsviçre frangına dönüştürülür ve dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılır.

(4) Sisteme katılmak isteyen bankalar nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangı cinsinden hesaplar açılır. Bankanın topladığı taleplere ilişkin olarak satın aldığı dövizler saat 17:00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilir ve toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılır. Saat 17:00’den sonra yapılan bildirimlere ait işlemler bir sonraki iş günü gerçekleştirilir.

(5) Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler Ek-1’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email