Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu 25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7349 s… 

 

 

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu

ÖZET:

7349 sayılı Kanunla vergi kanunlarında aşağıdaki konularda değişiklikler yapıldı.

1) Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek; ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2) Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer Ücretlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeleri 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere kaldırılmıştır.

3) Asgari Geçim İndirimine (AGİ) ilişkin düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

4) Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur.

5) Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisi elde edenlere ilişkin muafiyetin kapsamı genişletilmiş ve muafiyet şartı olan üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW’a (10 k W dâhil) kadar olmasına ilişkin sınır 25 kW (25 k W dâhil) a çıkarılmıştır.

6) Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.

25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

I- Tüm Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutulmuştur

Yapılan düzenleme ile hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek; ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

II- Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisi elde edenlere ilişkin muafiyetin kapsamı genişletilmiştir

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesi düzenlemesi uyarınca üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 k W dâhil) a kadar olması durumunda sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son kaynak tedarik şirketine satılması durumunda elde edilen kazanç gelir vergisinden muaf tutulmuştu.

Yapılan düzenleme ile sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisi elde edenlere ilişkin muafiyetin kapsamı genişletilmiş ve muafiyet şartı olan üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 k W dâhil) a kadar olmasına ilişkin sınır 25 kW (25 k W dâhil) a çıkarılmıştır.

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

III- Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer Ücretlerin Vergilendirilmesine yönelik Düzenlemeleri Kaldırılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64 üncü maddesi uyarınca aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’i olarak kabul edilmekte ve buna göre verilendirilmekteydi.

1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4. Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütülaasıyla, (Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulmuş olması nedeniyle Kanunun Diğer Ücretlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeleri kaldırılmıştır.

Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

IV- Asgari Geçim İndirimi kaldırılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesi uyarınca Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanmaktaydı.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’i olarak belirlenmişti. Asgarî geçim indirimi, belirlenen tutar ile GVK 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmakta ve mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ise iade yapılmamaktaydı.

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulmuş olması nedeniyle Asgari Geçim İndirimine ilişkin düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

V- Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur

Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 sayılı tablonun Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar başlıklı bölümünün 34 numaralı fıkrası uyarınca Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur.

34 numaralı fıkrada yapılan değişiklik ile ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur.

Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

VI- Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.

Katma eğer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişiklik ile Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7349 sayılı Kanunun Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanuna ilişkin değişiklikleri aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

Karşılaştırmalı Tablo İçin Tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email