Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : E-92723040-110[6802-126…

 

 

Tahsilat İç Genelgesi 2021/1 – Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili

 

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-92723040-110[6802-126]-146067/146068

Tarih: 13/12/2021

Konu : Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2021/1

VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 
ÖZET:

2021/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde 7143 ve 7326 sayılı Kanunların;

⎯ 5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,

⎯ 6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Bu süre, katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksit olarak uygulanacaktır. (TÜRMOB)

 

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil edilmeyecek alacaklar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde belirlenmiş olup, 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesiyle katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddelerine istinaden matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler ile 6 ncı maddelerine istinaden işletme kayıtlarını düzelten mükelleflerin, anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek ödemek istedikleri anlaşılmaktadır.

Buna göre, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların;

– 5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,

– 6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ayşe DİLBAY

Başkan a.

Gelir idaresi Başkan Yardımcısı

Print Friendly, PDF & Email