27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

Sayı: 31614

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 66 – (1) Vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine getirmek üzere Genel Müdürlükçe aşevi ve kuru gıda hizmeti verilecek muhtaç sayısı belirlenerek, bunların dağıtımı için gerekli yerlerde aşevleri açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlanacaklar

MADDE 67 – (1) Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlanabilirler.

(2) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlardan hane geliri net asgari ücretten fazla olmayanlar da aşevi ve kuru gıda hizmetinden yararlanabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 68 – (1) Aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler Ek-9’da yer alan formu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar aşevi veya kuru gıda hizmetinden yararlandırılır.

(2) Kontenjanın dolmaması halinde, özel gereksinimli çocuklar için açılmış eğitim kurumlarındaki çocuklara da kurum yönetiminin vereceği liste dikkate alınarak aşevi veya kuru gıda hizmeti verilebilir.

(3) Aşevi veya kuru gıda yardımı hizmetine başvuruda çalışabilecek durumda olanlardan Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.

(4) Bölge müdürlüğünce müracaat formundaki beyanlar doğrulandıktan sonra, Ek-26’da belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 69 – (1) Bölge müdürlüğünce aşevi veya kuru gıda hizmetinden faydalananların gelirleri ve mal varlığı hakkında, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi istenebilir. Yapılan araştırma sonucunda yararlanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler aşevi ve kuru gıda hizmetinden faydalanamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 70 – (1) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; aşevi ve kuru gıda yardımı başvurularını değerlendirirken ve yardım alanların kontrollerini sağlarken, yardım alanların ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapanlar, yardım alanlar ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvuru veya yardımları iptal eder.

(2) Aşevi veya kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanma süresi aralıksız 5 yıl ile sınırlıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aşevi ve kuru gıda hizmetinin sona ermesi

MADDE 71 – (1) Aşevi ve kuru gıda hizmetinden yararlananların;

a) Ölümü,

b) Muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması,

c) Bilgi verilmeksizin kesintisiz 10 gün aşevi veya 3 ay kuru gıda hizmeti alınmaması,

halinde bu kişilere verilen hizmet son bulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 18 yaşından küçük özel gereksinimli çocuklara, kendilerine bakmakla yükümlü anne ve babalarının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıdığı takdirde aylık bağlanır. 18 yaşından büyük ve en az %70 ve üzeri oranda engelli muhtaçların aileleri ile birlikte ikamet etmeleri durumunda da ailelerinin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıması halinde aylık bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 75 – (1) Sağlık kurulu raporları 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bölge Müdürlükleri tarafından aylık bağlanan muhtaç kişilere tebligat yapılarak, muhtacın kendisi, velisi veya vasisi tarafından bankalarda açtırdıkları hesaplara aylıkları yatırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Verilerin işlenmesi ve takip

MADDE 79 – (1) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; muhtaç aylığı başvurularını değerlendirirken ve aylık alanların kontrollerini sağlarken, aylık alanların ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapanlar, aylık alanlar ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvuru veya aylık ödemesini iptal eder.

(2) Aylık alanlar banka hesaplarından aylıkları çektiklerini gösteren hesap ekstrelerini her yıl Kasım ayında Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırırlar. Aylıkların aralıksız üç ay çekilmediği görülenlerin aylıkları kesilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 80 – (1) Aylık alanların;

a) Ölümü,

b) Muhtaçlığının kalkması veya bakım altına alınması,

c) Yetim erkek veya kız çocuğunun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması,

ç) Üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu Yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi,

halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.

(2) Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Programı kapsamında dul aylığı alanların yetim çocuklarına veya 18 yaş altı özel gereksinimli çocuklarına verilen muhtaç aylığı tek başına aylık kesme sebebi sayılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce alınan ve değerlendirme aşamasında bulunan tüm muhtaç aylığı, aşevi ve kuru gıda yardımı başvuruları hakkında bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişikliklere göre işlem yapılır. Gerekli hallerde başvuruların yenilenmesi istenir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce muhtaç aylığı bağlanmış, aşevi ve kuru gıda yardımı almaya başlamış olanların kazanılmış hakları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile devam eder. Ancak bu Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılacak işlemlerde bu süre beklenmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK-9, EK-11 ve EK-12’si ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin ekine Ek-26 eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-10 ve Ek-14’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/9/2008 27010
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/8/2010 27672
2- 11/8/2011 28022
3- 30/11/2011 28128
4- 19/1/2013 28533
5- 10/11/2013 28817
6- 18/9/2014 29123
7- 30/6/2016 29758
8- 28/2/2018 30346
9- 25/5/2018 30431
10- 12/9/2020 31242
Print Friendly, PDF & Email