Yenilenmiş Ürünlerin Satışı 02/09/2021 02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31586 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayı…

 

 

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı 02/09/2021

02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31586

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “kendi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunludur.”

“(9) Yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin başına “Varsa” ibaresi eklenmiş, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol eder.”

“(4) Yetkili alıcı, kullanılmış malın değerleme işlemini malın kendisine teslim edildiği veya ulaştığı tarihi takip eden üç işgünü içinde sonuçlandırır ve bu süre içinde tüketicinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla alır.

(5) Yetkili alıcı, tüketicinin onayı alındığında tüketiciye ödemeyi yapar veya yapılmasını sağlar. Ödeme süresi, tüketiciye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşuluyla üç işgününe kadar uzatılabilir. Bu ödeme miktarı, tüketicinin yeni bir mal satın aldığı durumda, yeni malın fiyatından indirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol eder. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapamaz.”

“(6) Yenileme merkezi yenilediği kullanılmış malın sertifikalandırma işlemini, Türk Standardları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formunu kullanarak ve ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğini sağlayacak şekilde yapar ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesini sağlar.”

“(11) Yenileme merkezi, ilgili standartta belirlenen yenileme işlemini kendisi yapabileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde yenileme yetki belgesi almış diğer yenileme merkezlerinden de hizmet alabilir.

(12) Yenileme merkezi, sekizinci maddedeki sermaye şartı dışında Yönetmelikteki diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler oluşturabilir. Bu şubeler için ayrıca yenileme yetki belgesi alınması zorunludur.

(13) Yenileme merkezi, yenileme faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgeleri Bakanlığa bildirmek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 17 – (1) Ek-1’de yer alan ve yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış malların, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunludur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/8/2020 31221
Print Friendly, PDF & Email