T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : E-55625784-952.99-21798508 Tarih: 10.03.2021 Konu : Parasal Sınırlar ve O…

 

 

SGK Genel Yazı – Parasal Sınırlar ve Oranlar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-55625784-952.99-21798508 Tarih: 10.03.2021

Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, 2021 yılında uygulanacak limitlerle ilgili “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ”, 03/3/2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5018 sayılı Kanunun “Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler” başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idare bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması ile diğer malî işlemleri, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Ancak, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin ayrıntılı harcama programları ile finansman programları bütçeleriyle birlikte hazırlanır, görüşülür ve onaylanır. Ödenekler de bu usul ve esaslara göre kullanılır.” denilmektedir.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi kapsamında uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ve diğer mevzuat doğrultusunda, Genel Yazı ve eki tablolarda gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

1- 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 409 uncu ve 411 inci Maddeleri Gereğince Yönetim Kurulunun veya Kurum Başkanının Onayına Sunulacak Karar ve Onaylara İlişkin Limitler

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 409 uncu ve 411 inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulunun veya Kurum Başkanının onayına sunulacak karar ve onaylara ilişkin tutarlar, Tablo I’in A bölümünde gösterilmiştir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara Göre Belirlenmesi Gereken Limitler

Esasların 8 inci maddesi gereği belirlenmesi gereken limitlere ilişkin tutarlar, Tablo I’in B bölümünde gösterilmiştir.

3- Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara Göre Belirlenmesi Gereken Limitler

Esasların 15 inci, 16 ncı ve 40 ıncı maddeleri gereği belirlenmesi gereken limitlere ilişkin tutarlar, Tablo I’in C bölümünde gösterilmiştir.

4- Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Gereğince Strateji Geliştirme Başkanlığına Ön Mali Kontrol İçin Gönderilecek Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarına İlişkin Limitler

Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, harcama birimlerinin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından ön mali kontrol yapılmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi gereken taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı limitleri Tablo I’in Ç bölümünde gösterilmiştir.

5- Kaybedilen Alındılara İlişkin İşlemler

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesi doğrultusunda, Kurum Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezleri muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar, Tablo I’in D bölümünde gösterilmiştir.

6- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından 7 günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo I’in E bölümünde gösterilmiştir.

Yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda il müdürlükleri, gerekçeli tekliflerle Kurumumuza (Strateji Geliştirme Başkanlığı) başvurarak alınacak izne göre işlem yapacaktır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine veya banka hesabına yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir.

7- Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümleri Gereğince Yardımcılara Devredilecek Görev ve Yetkiler

Anılan Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince görev, yetki ve sorumlulukların yardımcılara devredilmesinde Tablo I’in F bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır.

8- Kaybolan Faturalarla İlgili İşlemler

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamu idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği fatura tutarı Tablo I’in G bölümünde gösterilmiştir.

9- Taşınırların Kayıtlardan Çıkarılması

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınırların devir suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I’in Ğ bölümünün 1 numaralı kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların devir suretiyle kayıtlardan çıkarılması belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409 uncu ve 411 inci maddelerinde belirtilen limitler dahilinde, üst yöneticinin onayı veya Kurum Yönetim Kurulunun Kararı yapılacaktır.

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınırların satış suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 411 inci maddesi ve 14/02/2019 tarihli 2019/4 sayılı Genelge doğrultusunda, Tablo I’in Ğ bölümünün 2 numaralı kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Belirlenen limitin üzerinde olanlar ise 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409 uncu maddesine göre Kurum Yönetim Kurulunun Kararı yapılacaktır.

Devir ve satış işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanacaktır.

10- Ön Ödeme İşlemleri

Harcama birimlerince Strateji Geliştirme Başkanlığından izin alınmaksızın açılabilecek krediler ile Strateji Geliştirme Başkanlığının iznine tabi olan kredi tutarları, Tablo II’nin A bölümünde, harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans sınırları Tablo II’nin B bölümünde gösterilmiştir.

11- Faiz Oranları

Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişilerden alacaklara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar itibarıyla Tablo III’te gösterilmiştir.

12- Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme

12/02/2020 tarihli ve E.2523752 sayılı Genel Yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

13- Yürürlük

Bu Genel Yazının 2 ve 3 üncü maddelerine göre belirlenen limitler 1/2/2021, diğerleri 1/1/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.

EK: Tablo (Excel-zip)

Print Friendly, PDF & Email