2021 Yılında İşletme Hesabından Bilanço Esasına Geçiş İçindekiler I-BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME HESABINA GEÇİŞ II- İŞLETME HESABINDAN BİLANÇO ESASINA GE…

 

 

2021 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2021 Yılında İşletme Hesabından Bilanço Esasına Geçiş

İçindekiler

I-BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME HESABINA GEÇİŞ

II- İŞLETME HESABINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ

III- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN DEFTER TUTMA DURUMLARI

IV- BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇEN MÜKELLEFLERİN TUTACAKLARI DEFTERLER

 

2021 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

ÖZET:

2021 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’inci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’inci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20191, 20202 ve 20213 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.

1 31.12.2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar
2 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar
3 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

Madde No Konusu 2019 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2020 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2021 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

MADDE 177-

Bilanço esasına göre defter tutma hadleri      
  Alış tutarı 230.000 280.000 300.000
Satış tutarı 320.000 390.000 420.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000 140.000 150.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 280.000 300.000

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirmede Vergi Usul Kanunu Tebliğlerinde yer alan hangi yıla ilişkin had ve tutarların dikkate alınması gerektiğine ilişkin tereddütlerin giderilmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Birliğimizce görüş istenilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Birliğimize hitaben gönderilen ve bir örneğine Sirkülerimiz ekinde yer verilen 28.08.2019 tarihli ve E.121077 sayılı yazıda; 2020 yılına ilişkin tüccar sınıfının (tutulacak defter türünün) belirlenmesi açısından 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin iş hacminin, Vergi Usul Kanunu’nun 177 nci maddesine ilişkin olarak 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mezkur Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi kapsamında yayımlanacak hadlerle kıyaslanması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre; öteden beri işletme hesabı esasında defter tutmakta olan bir mükellefin 2021 yılında tutması gereken defterlerin tespitinde 2020 yılı alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı tutarları 2021 yılı için yayımlanan 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan hadler ile karşılaştırılarak karar verilmelidir.

Vergi Usul Kanunu’nun düzenlemeleri, ilgili Tebliğlerde açıklanan tutarlar ve GİB yazısı dikkate alınmak suretiyle 2021 yılında I’nci ve II’nci sınıf tüccarların sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadlere ilişkin olarak aşağıdaki tablolar düzenlenmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

Print Friendly, PDF & Email