İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı …

25 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31345

Karar Sayısı: 3327

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak vale hizmetini işleten işyerlerince yukarıdaki fıkrada belirtilen idari yaptırımlara rağmen aykırılık ve noksanlıkların faaliyetten men edilen süre içerisinde giderilememesi durumunda bu işyerlerine ait ruhsata işlenen tali faaliyet kısmı iptal edilir.”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin eki “ÖRNEK l”deki “SIHHÎ ÎŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU”na 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, aynı ekin dipnotunun üçüncü cümlesinde yer alan “17 ve 18” ibaresi “17,18 ve 22” şeklinde değiştirilmiştir.

“22- Vale İşletmesi ile işyerleri arasında yapılan vale hizmet sözleşmesi: Var □ Yok □”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-l)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmına “O-TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “Ö- VALE HİZMETİNİ TALİ OLARAK VEREN İŞYERLERİ ÎLE ASLÎ OLARAK VEREN İŞLETMELER” bölümü eklenmiştir.

“Ö- VALE HİZMETİNİ TALİ OLARAK VEREN İŞYERLERİ ÎLE ASLİ OLARAK VEREN İŞLETMELER

Vale hizmetini tali olarak veren işyerleri ile asli olarak veren işletmelerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1- Vale hizmeti veren sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde bu hizmet ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak işlenir. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri bu hizmeti veremez.

2- Vale hizmeti alan müşterilerin sahip olduğu haklar müşterilerin göreceği şekilde ilan edilir.

3- Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde tabelada belirtilir.

4- Araç içerisinde kıymetli eşya bırakılmamasına ilişkin uyarı yazısı bulundurulur.

5- Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına müşteriyi yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanır.

6- Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levha herkesin göreceği şekilde asılır.

7- Vale hizmeti sunulan alanlarda vale görevlilerine değişik hava şartlan için gerekli ekipmanlar sağlanır.

8- Araç teslim fişi bastırılıp vale görevlisine teslim edilir.

9- Vale/Garaj Sigorta poliçesi ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırılır.”

MADDE 4– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Print Friendly, PDF & Email