Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi 3080 14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31274 Karar Sayısı: 3080 Ekli “Yurt Dışı Lojistik Merkezleri…

 

 

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

 

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi 3080

14 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31274

Karar Sayısı: 3080

Ekli “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesi, 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, ülkemiz ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan desteklenmesine ilişkin hususların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, yurt dışında kurulan/kurulacak lojistik merkezlere yönelik olarak Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ve kullanıcıların desteklenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Genelgeyi,

c) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) veya bunlar tarafından kurulan ve/veya en az %51 oranında hissesine sahip olunan şirketi,

ç) İşletici şirket: İşbirliği kuruluşları tarafından yurt dışı lojistik merkez kurulması ve/veya işletilmesi konusunda hizmet satın alınan şirketi,

d) Kullanıcı: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketler ile TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

e) Yurt Dışı Lojistik Merkez (YDLM): İşbirliği kuruluşları tarafından yurt dışında açılan, ürünlerin dağıtımı ile ilgili depolama, yükleme/boşaltma, sevkiyat, elleçleme, tehlikeli madde hizmetleri, kargo birleştirme/bölme, soğuk depolama, dağıtım vb. faaliyetlerin kümelendirilerek gerçekleştirilebilmesi için uluslararası taşımacılık ve lojistik amaçlı düzenlenmiş merkezi,

ifade eder.

İKİNCİ BOLUM

Destek Unsurları

Yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesi

MADDE 4- (1) İşbirliği kuruluşları tarafından YDLM’lerin faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri Genelge ile belirlenen;

a) Kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM başına en fazla 5.000.000 (beş milyon) ABD dolan,

b) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dâhil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3.000.000 (üç milyon) ABD doları,

c) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 700.000 (yedi yüz bin) ABD doları,

desteklenir.

Kullanıcıların desteklenmesi

MADDE 5- (1) Kullanıcıların gümrükleme ve Genelge ile belirlenen diğer giderleri, yıllık en fazla 100.000 (yüz bin) ABD doları desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Kapsamına Alınma ve Denetim

Destek kapsamına alınma

MADDE 6- (1) YDLM’lerin destek kapsamına alınması için, işbirliği kuruluşları tarafından bir fizibilite raporu hazırlanarak detayları Genelgede belirlenen proje ile Bakanlığa başvuru yapılması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

(2) Bakanlık, YDLM kurulmasına/açılmasına yönelik olarak duyuruya çıkabilir.

Denetim

MADDE 7- (1) Bakanlıkça destek kapsamına alınan YDLM’ler Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık temsilcisi koordinasyon ve denetimine tabidir.

(2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Bakanlık Temsilcileri, YDLM’leri ilk destek başvurusunda ve Genelgede belirtilen periyotlarda bizzat yerinde inceler ve gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğuna ilişkin rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar.

(3) Proje sahibi işbirliği kuruluşunun, destek kapsamına alınan YDLM’lere ilişkin faaliyetleri izleme ve değerlendirmeye tabi olup usulleri Bakanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Desteğin Süresi ve Desteklenecek Yurt Dışı Lojistik Merkez Sayısı

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin destek süresi

MADDE 8- (1) İşbirliği kuruluşları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen destek unsurlarından beş yıl süreyle yararlandırılır.

(2) Bakanlık, YDLM’lere yönelik olarak detayları Genelge ile düzenlenen performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme neticesinde, son üç yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde elli olanlara beş yıla kadar ilave destek süresi verebilir. Toplam destek süresi on yılı aşamaz.

Kullanıcıların destek süresi

MADDE 9- (1) Kullanıcılar, 5 inci maddede düzenlenen destek unsurlarından beş yıl süreyle yararlandırılır.

Desteklenecek Yurt Dışı Lojistik Merkez sayısı

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında en fazla altı adet YDLM desteklenir.

(2) Destek süresi bitmeden destek kapsamından çıkarılan YDLM yerine Bakanlık yeni bir YDLM’yi destek kapsamına alabilir.

(3) Bu şekilde destek kapsamına alınan YDLM, destek kapsamından çıkarılan YDLM’nin kalan destek süresi kadar destekten yararlandırılır.

(4) Bu Karar kapsamında desteklenecek en fazla altı adet YDLM’nin belirlenmesinde ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen YDLM’ler bir adet YDLM olarak dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Başvuru esasları

MADDE 11- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, desteklenecek gider kalemleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Genelge ile belirlenir.

Yurt dışı onay işlemleri

MADDE 12- (1) Destek başvurusuna konu yurt dışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onayına ve/veya incelemesine tabidir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onay ve incelemesine konu belge ve faaliyetler ile onay ve incelemeye ilişkin usuller Genelge ile belirlenir.

(2) Yurt dışı belgelerinin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Ödeme İşlemleri

MADDE 13- (1) Destek ödemesine ilişkin olarak ibraz edilen belgelerdeki giderler, dolaylı vergiler de dâhil olmak üzere Türk lirası cinsinden olması halinde Türk lirası, döviz cinsinden olması halinde ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınmak suretiyle, ABD doları karşılığı Türk lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda” yer alan kurlar esas alınır. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda” da yer almayan ülke para birimleri, ABD dolarına çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(2) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kullanıcı ve işbirliği kuruluşu ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Uygulama

MADDE 14- (1) Bu Karar kapsamında YDLM’lerde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilir.

Hizmet tarifesi

MADDE 15- (1) Bu Karar uyarınca desteklenen YDLM’lerde kullanıcılara verilecek hizmetlere ilişkin tarife işbirliği kuruluşu tarafından hazırlanır, Bakanlık onayı sonrası uygulamaya alınır.

Müeyyide

MADDE 16- (1) Bu Karar kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan işbirliği kuruluşu ve kullanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. Dava/soruşturma sonucunda eylemi sabit görülenlerin, Bakanlık tarafından uygulanan ihracata yönelik devlet yardımları kararları kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilir. Bakanlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından veya delil yetersizliğinden kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

(2) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemelerinin, Bakanlıkça yapılacak tebligat üzerine bir ay içinde ödenmesi istenir. Bu süre içinde ödenmeyen destek tutarları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre vergi dairelerince takip edilmesi için Bakanlıkça ilgili vergi dairesine bildirilir. Süresinde ödenmeyen destek alacaklarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı tatbik edilir.

Diğer hususlar

MADDE 17- (1) Bu Karar hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan işbirliği kuruluşları ve kullanıcılar aynı giderler için diğer destek programlarından yararlandırılmaz.

Yetki

MADDE 18- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Genelge ile belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kullanıcı ve işbirliği kuruluşlarım ilgili stratejilerde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, bu Karar kapsamında düzenlenen destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, kullanıcı ve işbirliği kuruluşlarını destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkartmaya, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu bütçesinin etkin ve adil yönetilebilmesi amacıyla destek kapsamına alınan işbirliği kuruluşları ve kullanıcılara takvim yılı içinde sağlanacak destek tutarını sınırlamaya, ödenecek destek tutarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Print Friendly, PDF & Email