Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi 2350 03 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31088 Karar Sayısı: 2350 Ekli “Küçük ve Orta…

 

 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350)

 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi 2350

03 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31088

Karar Sayısı: 2350

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun 33 üncü ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 22/3/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın başlığı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 1 inci maddesinde yer alan “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin” ibaresi “küçük ve orta ölçekli işletmelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak; yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB tarafından desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.”

MADDE 4- Aynı Kararın 3 üncü maddesindeki “KOSGEB” ve “KOBİ” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,”

“KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeleri,”

MADDE 5– Aynı Kararın 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Desteğin işleyişi

Madde 5- KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderleri, geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğindedir.

Bu Karar kapsamında KOBİ’lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenir ve banka müştereken belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ’lerden masraf ve komisyon alamaz.

Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB’in görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

KOSGEB finansman desteğinden KOBİ’lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB tarafından belirlenir ve banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.”

MADDE 6– Aynı Karann 7 nci maddesinde yer alan “300.000 YTL’yi” ibaresi “yıllık 3.000.000 TL’yi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7– Aynı Kararın 8 inci maddesinde yer alan “48 (kırksekiz)” ibaresi “60 (altmış)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8– Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9- KOBİ’lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.”

MADDE 9– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

4/5/2004 25452

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

26/4/2008 26858
Print Friendly, PDF & Email