Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 14 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31068 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 8/11/2008 t…

 

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme

14 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31068

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “diğer gerekli bilgileri açıklayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ajansın internet sitesinde yayımlanan” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan “Destek Yönetimi Kılavuzu” ibaresinden sonra gelmek üzere “(DYK)” ibaresi eklenmiş ve “yararlanıcılarla imzalanacak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (i) bendinde yer alan “Faiz desteği” ibaresi “Finansman desteği” şeklinde ve “ajansın” ibaresi “belirlenen ajans ya da ajansların” şeklinde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan “Sözleşmeleri imzalanarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “usul ve esaslara” ibaresi “kalkınma ajansları mevzuatına” şeklinde değiştirilmiş, (l) bendinde yer alan “Yereldeki kurum ve kuruluşların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (p) bendinde yer alan “imzalayan” ibaresi “veren” şeklinde değiştirilmiş, (r) bendinde yer alan “Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi” ibaresi “Elektronik Ortam” şeklinde, “işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine imkân veren merkezi yönetim bilgi sistemini” ibaresi “işlemlerin yürütüldüğü e-devlet hizmeti olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemini” şeklinde değiştirilmiş, (ş) bendinde yer alan “hak kazanan yararlanıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya ortağı” ibaresi ve “eş finansmanının” ibaresinden sonra gelmek üzere “da” ibaresi eklenmiş, (u) bendinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş, (ü) bendinde yer alan “Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Bağımsız Değerlendirici: Proje tekliflerini, başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan değerlendirmek üzere seçilen uzmanları,”

“o) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.

Destek usulleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ajanslar tarafından uygulanacak destek türleri şunlardır:

a) Mali destekler

b) Teknik destekler

(2) Ajanslar mevcut destek türlerinin iyileştirilmesi veya yeni destek türlerinin geliştirilmesi amacıyla; konusu, öncelik alanları, destek oranı ve limitleri, uygulama süresi, başvuru sahipleri, başvuru şekli, uygunluk kriterleri, değerlendirme usulleri ve kriterleri, performans göstergeleri ile uygulama sürecini içeren yeni destek türleri tasarlayabilir ve bunları Bakanlık onayıyla pilot olarak yürütebilir. Bakanlık, ajanslar tarafından önerilen destek türünü; yenilikçilik, tamamlayıcılık, başvuru, değerlendirme ve uygulama sürecinin şeffaflığı, rekabetçiliği ve izleme ve değerlendirme süreçleri açısından değerlendirir. Bakanlıkça uygulama çerçevesi geliştirilecek yeni destek türleri Bakanlık tarafından belirlenen ajanslar eliyle uygulanabilir.

(3) Ajanslar, bu Yönetmelikte belirtilen usuller dışında, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa doğrudan destek sağlayamaz.

(4) Ajanslar, hâlihazırda herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan finansal destek alan projeler ile proje kapsamındaki faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamaz.”

Başvuru sahibi türleri

MADDE 7/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ajans desteklerine başvurabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar şu şekildedir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

b) Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ajans, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, bu Yönetmeliğin 7/A maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki proje veya faaliyetlerini bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde destekler:”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, aynı takvim yılı içerisinde ilgili ajansa tek başına en fazla altı projesi için destek başvurusunda bulunabilir. Ajans, bu Yönetmeliğin 7/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan başvuru sahiplerinin en fazla iki projesine, diğer başvuru sahiplerinin ise bir projesine mali destek sağlayabilir. 7/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan başvuru sahipleri, yararlanıcı olmaları halinde, proje uygulama döneminde ve projenin tamamlandığı tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Bu sınırları aşan destek uygulamalarına ilişkin sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek ferileriyle birlikte geri alınır.

(2) Ajans 7/A maddesinde yer alan ve başvuru rehberinde belirtilen kurum ve kuruluşların küçük ölçekli altyapı projeleri için destek sağlayabilir.

(3) 7/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan yararlanıcılardan, her bir proje için sözleşmede öngörülen destek tutarının yüzde onundan az olmamak kaydıyla teminat alınır.

(4) Ajans, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer ajanslarla veya kurum ve kuruluşlarla birlikte, Bakanlığın uygun görüşünü almak suretiyle ortak mali destek, Bakanlığı önceden bilgilendirmek suretiyle ise ortak teknik destek verebilir. Yapılacak iş birliğine dair usul ve esaslar, söz konusu kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar ile belirlenir ve bunların bir nüshası bilgi için Bakanlığa gönderilir.

(5) Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, değerlendirme sürecinde başarılı bulunsa bile yararlanıcı ya da ortak olarak ilgili ajansla sözleşme imzalayamaz. Ancak bu halde, başarılı proje sahibi ya da ortağının ödeme güçlüğüne ilişkin kanıtlayıcı belgelerini de içeren gerekçeli başvurusu üzerine, projenin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına etkisinin Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinin ardından Bakanlık onayı ile sözleşme imzalanabilir. Bu durumda dahi başvuru sahibi ya da ortağının sözleşme imzalanmadan evvel muaccel borçlarının en az yüzde yirmisini ödemiş olması şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Finansman desteği,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “proje ve faaliyetlere” ibaresi “projelere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başvuru rehberi ve formları Ajansın ve Bakanlığın internet sitesi aracılığıyla başvuru sahiplerinin erişimine açılır.”

“(5) Başarılı proje listesi, proje başvurularının tamamlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunun onayına sunulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirlenen süre, aşamalı proje teklif çağrıları için kısa listede yer alan proje başvurularının tamamlanmasından sonra başlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Toplantılarda veya diğer araçlarla proje teklif çağrılarına ilişkin sözlü veya yazılı olarak sorulan bütün sorular kayıt altına alınır. Bu sorular, ilgili görevliler tarafından, doğru, açık ve detaylı olarak cevaplandırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvurular, başvuru rehberindeki kural ve koşullara uygun olarak elektronik ortamda yapılır. Başvuru sahipleri, proje teklifinin bütçe kısmında, proje kapsamında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği faaliyetleri ve ihtiyaç duyduğu kaynağı ve gerekçelerini açıklamak zorundadır.

(2) Başvurular, ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar elektronik ortamda yapılır. Her başvuru elektronik ortamda üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Taahhütnamenin elden teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itibarıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ajans, yapılan başvurular üzerinde başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu yönünden ön inceleme yapar.”

“a) Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan başvurular reddedilir. Ayrıca bu hususların değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde de söz konusu projeler reddedilir, bu durumun mali destek aşamasına geçilmesinden sonra tespit edilmesi halinde ise sözleşmeler feshedilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Proje tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin görevlendirme ve çalıştırma usulüne ilişkin esaslar Destek Yönetim Kılavuzunda belirlenir.”

“(5) Bağımsız değerlendiriciler; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren taahhütnameyi elektronik ortamda onaylar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “beş” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “imzalayacağı iş tanımında” ibaresi “onaylayacağı taahhütnamede” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Değerlendirme komitesi üyelerinin görevlendirme ve çalışmasına dair usul ve esaslar Destek Yönetim Kılavuzunda belirlenir.

(4) Değerlendirme komitesi üyeleri; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren taahhütnameyi elektronik ortamda onaylar. Değerlendirme komitesi başkanı, komite üyelerinin çalışmalarını idare etmekten, değerlendirme sürecinin koordinasyonunu, tarafsızlığını ve şeffaflığını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, üçüncü, on dördüncü, on beşinci ve on yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “altmış beş” ibaresinden sonra gelmek üzere “puandan az olmamak kaydıyla ajans tarafından belirlenecek toplam başarı puanı” ibaresi eklenmiş ve “daha fazla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bütün tekliflerin” ibaresi “Proje tekliflerinin” şeklinde değiştirilmiş ve “yeniden değerlendirilebilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bağımsız değerlendirme puanı elli puan ve altında olan proje teklifleri değerlendirme komitesi tarafından yeniden değerlendirilmez.” cümlesi eklenmiş, onuncu fıkrasında yer alan “çalışmalarını en fazla üç hafta içinde tamamlar ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrasında yer alan “, kendi görüşü de eklenmek suretiyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on üçüncü fıkrasında yer alan “veya faaliyet” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bağımsız değerlendiricilerin, değerlendirme çalışmalarını ajans gözetiminde ve kendilerine gösterilen yerde elektronik ortamda yapması esastır. Ancak, ajans tarafından bağımsız değerlendiricinin yetkilendirilmesi halinde uzaktan erişim ile de değerlendirme çalışması yapılması mümkündür. Proje teklifleri bağımsız değerlendiriciler veya komite üyeleri tarafından çoğaltılamaz, kısmen veya tamamen belirtilen yer dışına çıkarılamaz. Değerlendirme çalışmaları tarafsızlık ve gizlilik esası doğrultusunda gerçekleştirilir.”

“(3) Her bir başvuru, birbirinden habersiz olarak iki bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilir. Tarafsızlığın sağlanması amacıyla başvuru evrakı, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerinin bağımsız değerlendiriciler tarafından görülmesini mümkün olduğunca engelleyecek şekilde hazırlanır.”

“(14) Yönetim kuruluna sunulan başarılı proje listesi ile bu listeden yönetim kurulu tarafından çıkarılan projelerin isimleri ve bunlara ilişkin yönetim kurulu toplantı tutanakları, toplantı tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Bakanlığa gönderilir. Yönetim kurulu onayını müteakip, ajansın proje teklif çağrısı dönemi bütçesinde öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Desteklenecek proje listesi ajansın ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine elektronik ortamda davet bildiriminde bulunulur. Destek almaya hak kazanamayan projelerin sahiplerine, yönetim kurulu kararını müteakip on iş günü içerisinde desteklenmeme gerekçeleriyle birlikte elektronik ortam üzerinden bildirimde bulunulur. Destek almaya hak kazanan ve hak kazanamayan proje sahiplerine, elektronik ortamda yapılan bildirimi takip eden beşinci günün sonunda söz konusu hususlar tebliğ edilmiş sayılır.

(15) Bütün küçük ölçekli altyapı projelerinin değerlendirilmesinde; diğer proje teklif çağrılarının amaç ve önceliklerine katkı sağlaması, bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıması, bölge içi veya bölgeler arası ortak amaçlara ve ihtiyaçlara yönelik olması, kısa sürede hizmete girebilecek olması, sürdürülebilirliği diğer önemli altyapı projelerini birbirine bağlayıcı ve/veya tamamlayıcı nitelikte ve işletmelerin ortak sanayi, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici olması ve yararlanıcının sağladığı eş finansman miktarı temel değerlendirme kriterleri olarak alınır.”

“(17) Başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve ilan edilmesi sürecinde gizli bilgiler elde etmeye, rekabete aykırı anlaşmalar yapmaya veya bağımsız değerlendiricileri, değerlendirme komitesi üyelerini, Ajansın idari ve karar organında görev alanları etkilemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunan başvuru sahiplerinin başvuruları reddedilir, bunlarla sözleşme yapılmaz, yapılan sözleşmeler feshedilir, verilen desteklerin iadesi yoluna gidilir. Bu durum, başvuru sahibine elektronik ortamda bildirilir ve bildirimi takip eden beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca bu tür davranışları tespit edilen başvuru sahipleri tebliğden itibaren beş yıl süreyle ajans tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılmaz ve bunlar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “imza ederler” ibaresi “verirler” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “paydaş veri tabanına işlenir” ibaresi “elektronik ortamda kaydedilir” şeklinde, “Paydaş veri tabanında” ibaresi “Elektronik ortamda” şeklinde ve “beş” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin hususlar Destek Yönetim Kılavuzunda belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “proje veya faaliyetlere” ibaresi “projelere” şeklinde değiştirilmiş ve “uygun olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren on beş iş günü içinde ek bilgi ve belgeleri elektronik ortama yükler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri Ajansa teslim eder. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde elektronik ortam üzerinden bildirilir ve bildirimi takip eden beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Tebliği müteakip en geç on iş günü içinde e-imza ile imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla yedek listede yer alan başvuru sahipleri için en yüksek puanlı projeden başlamak üzere yukarıdaki süreç aynı şekilde işletilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teknoloji geliştirme bölgesi ve iş geliştirme merkezi yönetici şirketleri hariç olmak üzere sadece kâr amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişilerde” ibaresi “bu Yönetmeliğin 7/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan yararlanıcılar için” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Ara ödemeler, yararlanıcı tarafından sunulan, geçerli harcama belgeleri, proje gerçekleşmeleri ve ara raporların ajans tarafından uygun bulunarak onaylanmasını takiben yapılır. Ajans rapor ve harcama onaylarında, izleme sistemindeki bilgiler ve yapacağı izleme ziyaretleri sonuçlarını da dikkate alır. Rapor, harcama belgelerinin ve proje gerçekleşmelerinin incelenmesi sonucunda uygun olmayan harcamalara rastlandığı takdirde, bunlara karşılık gelen tutarlar müteakip ödemelerden mahsup edilir. Ara ödeme dönemleri sözleşmede belirtilebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yönelik projelerin” ibaresi “yönelik yatırım projelerinin” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve devam eden fıkra numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Fizibilite desteğinden bu Yönetmeliğin 7/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan başvuru sahipleri yararlanabilir.”

“(6) Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören teklifler öncelikli olarak desteklenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Bu Yönetmeliğin 7/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan başvuru sahipleri arasında yer alan şirketler ile hâkim ortağı kamu kurum ve kuruluşları olan şirketler hariç olmak üzere kâr amacı güden kuruluşların yararlanıcı olduğu projeler.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının üçüncü bölümünün başlığı “Finansman Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Finansman desteği

MADDE 29 – (1) Finansman desteği, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destektir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin başlığı “Finansman desteği ve faizsiz kredi desteği esasları” şeklinde, birinci fıkrası ile ikinci fıkrasında yer alan “faiz desteği” ibareleri “finansman desteği” şeklinde, birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (e), (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”

“b) Ajansın akdedeceği bu protokollerde; destek kapsamında kullandırılabilecek kredilerin türleri, kapsamı, üst limitleri, vade seçenekleri, ajans tarafından karşılanacak azami destek miktarları, kredi taleplerini değerlendirme ve bildirim süresi, kredi taleplerinde başvurandan talep edilecek belgeler ile kredi teminatı, uygulanacak finansman desteği oranları, kredi kullanımları nedeniyle proje sahibinden talep edilebilecek işlem masrafları, desteğin ödenme usulü ve zamanı, ajansın ve ilgili aracı kuruluşların sorumlulukları, muacceliyet durumları, temerrüt hali, temerrüt faizi ve desteğin durdurulması veya iptal edilmesi, projelerin sözleşmede belirtilen kurallara uygun tamamlanamaması durumunda ilgili aracı kuruluşların ve ajansın hak ve yükümlülükleri ve uyuşmazlık hallerinde yetkili olacak mahkemeler, tebligat adresleri, protokolün süresi, gizlilik gibi desteğin uygulanma sürecine ilişkin hususlar detaylı bir şekilde düzenlenir. Bakanlık gerekli gördüğünde ajanslar için yukarıda sayılan hususları içeren tip protokoller hazırlayabilir.

c) Ajans tarafından hazırlanacak finansman desteği veya faizsiz kredi desteği teklif çağrılarına ilişkin başvuru rehberlerinde; anlaşmalı aracı kuruluşlar, yararlanıcı ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak kredi sözleşmesinin süresi, destek verilecek kredilerin türleri, limitleri ve vadeleri ile ajansın sağlayacağı azami destek tutarları, finansman desteği ve anaparanın geri ödenme zamanı ile yararlanma ve ödeme koşulları gibi hususlar açıkça belirtilir. Bu madde kapsamında hazırlanacak başvuru rehberleri yukarıda zikredilen hususlar açısından Bakanlık onayına tabidir.

ç) Başvuru belgeleri arasında, imzalı ve kaşeli kredi uygunluk yazısı bulunmayan veya kredi uygunluk talebi henüz sonuçlandırılmamış başvurular için projenin teslim tarihine kadar ilgili aracı kuruluşa kredi uygunluk başvurusunda bulunduğunu belgeleyemeyen başvuru sahiplerinin başvuruları, ön inceleme aşamasında reddedilir. Kredi kabul yazısı yerine ilgili aracı kuruluştan verilen kredi uygunluk başvuru yazısı ile ajansa başvuran başvuru sahiplerinin kredi uygunluk talepleri, uygulama protokollerinde belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılarak kredi talebi uygun görülenlerin ajans tarafından değerlendirilmesine devam edilir, kredi talebi uygun görülmeyenlerin başvuruları ise ön incelemede reddedilir.”

“e) Yararlanıcıların mali yönetim risk ve kapasitelerine ilişkin kredibilite değerlendirmesi, ilgili aracı kuruluşlar tarafından kendi mevzuat ve uygulamaları çerçevesinde yapılır. Projelerin, plan ve programlar ile diğer kalkınma politika ve araçlarına uygunluğu ve yerel kalkınmaya katkısı yönleri bakımından teknik olarak değerlendirilmesi ise bağımsız değerlendirici aşaması olmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen değerlendirme süreci çerçevesinde yapılır.”

“ğ) Finansman desteğinde yararlanıcının kredi borcu sona erdiğinde, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde belirtilen mülkiyete dair sınırlamalar ortadan kalkar.”

“ı) Finansman desteği ve faizsiz kredi desteğinde projenin tamamlandığı tarihin belirlenmesinde, proje uygulama süresi dikkate alınır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile bu Yönetmeliğin 7/A maddesinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir. Teknik destekler kapsamındaki benzer faaliyetler için yapılacak hizmet alımlarında maliyet etkinliği sağlamak amacıyla ortak tedarik süreci yürütülebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Teknik destek başvuruları, her bir dönemin tamamlanmasını takip eden on beş iş günü içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme çalışmalarını tamamlayan komisyon, değerlendirme raporunu ve teknik destek alması uygun bulunan başvuru listesini genel sekreterin onayına sunar. Genel sekreterin onayını takiben teknik destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ajansın internet sitesinde duyurulur. Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde elektronik ortamda sözleşme imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır. Belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılır.

(4) Onaylanan teknik destek talepleri; talebin ajans tarafından karşılanması durumunda destek sözleşmesi imzalanmasından, hizmet alımı yöntemiyle karşılanması durumunda ise yüklenici ile sözleşme imzalanmasından itibaren altı ay içerisinde uygulanır. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde altı ay içinde gerçekleştirilemeyen teknik destek faaliyetlerinin uygulama süresi; ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak genel sekreterce en fazla bir ay süre ile uzatılabilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yararlanıcının raporlama yükümlülükleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Destek Yönetimi Kılavuzu ve başvuru rehberlerinde açıklanır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme, tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir.”

“ç) Ajans tarafından sağlanan mali destek miktarı, proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak ve gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle yönetim kurulunun onayı ile en fazla yüzde on beş oranında artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının eş finansman miktarı da en az aynı oranda artırılır. Bununla beraber mücbir sebep durumunda, mali destek miktarı, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun onayıyla en fazla yüzde elli oranında artırılabilir. Bu durumda yararlanıcı eş finansman miktarı artırılmaz. Ancak toplam proje bütçesinin değişip değişmemesine Ajans yönetim kurulunca karar verilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Mücbir sebeplerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve beklenmeyen hallerden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ilgili mevzuatta” ibaresi “ilgili ajans mevzuatında” şeklinde değiştirilmiş, “doğrulanmasından ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “varsa matbu evrakların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Her yıl desteklenen proje ve faaliyetlerin” ibaresi “Ajans tarafından desteklenmiş ve bir önceki yıl nihai ödemesi tamamlanmış projelerin her yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “proje ve faaliyetleri” ibaresi “projeleri” şeklinde, “harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca” ibaresi “satın alma ve ihale usul ve esasları doğrudan kanun veya yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Teminatlar, yararlanıcıya yapılan ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığının Ajans tarafından kabulünün ardından serbest bırakılır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “değerlendirme” ibaresi “analizi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Bu Yönetmeliğin 17 nci, 20 nci ve 29 uncu maddeleri yayımından 4 ay sonra; 15 inci, 16 ncı, 19 uncu ve 30 uncu maddeleri Destek Yönetim Kılavuzunda söz konusu hükümlere ilişkin değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 41 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2008 27048

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 12/4/2009 27198
2- 31/12/2010 27802
3- 16/11/2011 28114
4- 20/6/2013 28683
5- 15/9/2017 30181
Print Friendly, PDF & Email