2020 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET:…

 

 

2020 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2020 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

ÖZET:

2020 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20181, 20192 ve 20203 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir.

1 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı M. Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

2 31.12.2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

3 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 513 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

Madde No Konusu 2018 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2019 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2020 Yılında Uygulanan Miktar (TL)
MADDE 177- Bilanço esasına göre defter tutma hadleri      
  Alış tutarı 190.000 230.000 280.000
Satış tutarı 260.000 320.000 390.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000 120.000 140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 230.000 280.000

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirmede Vergi Usul Kanunu Tebliğlerinde yer alan hangi yıla ilişkin had ve tutarların dikkate alınması gerektiğine ilişkin tereddütlerin giderilmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Birliğimizce görüş istenilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Birliğimize hitaben gönderilen 28.08.2019 tarihli ve E.121077 sayılı yazıda; 2020 yılına ilişkin tüccar sınıfının (tutulacak defter türünün) belirlenmesi açısından 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin iş hacminin, Vergi Usul Kanunu’nun 177’nci maddesine ilişkin olarak 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mezkur Kanunun mükerrer 414’üncü maddesi kapsamında yayımlanacak hadlerle kıyaslanması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre; öteden beri işletme hesabı esasında defter tutmakta olan bir mükellefin 2020 yılında tutması gereken defterlerin tespitinde 2019 yılı alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı tutarları 2020 yılı için yayımlanmış olan 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanan ve

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek hadler ile karşılaştırılarak karar verilmelidir.

Vergi Usul Kanunu’nun düzenlemeleri, ilgili Tebliğlerde açıklanan tutarlar ve GİB yazısı dikkate alınmak suretiyle 2020 yılında I’nci ve II’nci sınıf tüccarların sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadlere ilişkin olarak aşağıdaki tablolar düzenlenmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email