2020 Tutulması Zorunlu Olan Defterler Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler İÇİNDEKİLER I- TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER Türk Ticaret Kanunu’na Gö…

 

 

2020 Tutulması Zorunlu Olan Defterler – Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler

2020 Tutulması Zorunlu Olan Defterler

Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler

İÇİNDEKİLER

I- TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

  1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacirin Tutacağı Defterler
  2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler
  3. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Defter Tasdikleri
  4. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranması
  5. Defterlerde Olması Zorunlu Bilgiler
  6. Defterlerin Saklanma Süresi

II- ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLER

ÖZEL SİRKÜLER

2020 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI İLE E-DEFTER VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ DÜZENLEMELERİ

ÖZET:

⎯ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

⎯ 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ

⎯ 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

⎯ 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

hükümlerine göre 2020 yılında tutulacak defterler ve tasdik durumları ile e-defter ve defter beyan sistemi düzenlemelerine ilişkindir.

 

I- TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

a. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacirin Tutacağı Defterler 

Kişinin Hukuki Durumu   Tutacağı Defterler
Tacir (Gerçek ve tüzel kişi)   1. Yevmiye defteri,
    2. Envanter defteri
    3. Defteri kebiri
Şahıs şirketleri   1. Yevmiye defteri,
    2. Envanter defteri
    3. Defteri kebir
    4. Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri
Anonim şirketler

Sermayesi    paylara           bölünmüş şirketler

Kooperatifler

komandit 1.

2.

3.

4.

Yevmiye defteri,

Envanter defteri

Defteri kebir

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

    5. Pay defteri,
    6. Yönetim kurulu karar defteri
Limited şirketler   1. Yevmiye defteri,
  2. Envanter defteri
  3. Defteri kebir
  4. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
  5. Pay defteri
  6. Müdürler kurulu defteri (ihtiyari md.11/4)
Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmeler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar tarafından kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği bulunmayan diğer ticari teşekküller 1.

2.

3.

Yevmiye defteri,

Envanter defteri

Defteri kebir

Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanunu’na göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabileceklerdir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır.   2018[1] ve 2019[2] yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir. 2020 yılı için geçerli olacak hadler yıl sonuna kadar yayımlanması beklenilen Vergi Usul Kanunu Tebliği ile açıklanacaktır.

[1] 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı M. Resmi Gazetede yayımlanan 490 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

[2] 31.12.2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde belirlenen tutarlar

Madde No Konusu 2018 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2019 Yılında Uygulanan

Miktar (TL

MADDE 177- Bilanço esasına göre defter tutma hadleri    
  Alış tutarı 190.000 230.000
Satış tutarı 260.000 320.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000      120.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 230.000
 

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

Print Friendly, PDF & Email