01 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 464 ve 509 Sıra No.lu Vergi Usu…

 

 

01 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

01 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere 464 ve 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm e-Belge uygulamaları tek bir Tebliğ altında toplanmış ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Başkanlığımızca ebelge.gib.gov.tr internet adresi üzerinden uygulamaların kapsamına giren mükelleflerimize yönelik hazırlanan geçiş takvimi tablosu https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509 s.VUK GT Kapsaminda Uygulamalara Gecis Takvimi Tablosu (3).pdf yayınlanmıştır.

Mezkur Tebliğler kapsamında uygulamaya dahil olanlar;

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

Zorunluluk getirildiği halde e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Arşiv Fatura şeklinde düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, mezkur Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanması söz konusu olmaktadır.

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanma yöntemlerine GİB Portal uygulaması da eklenerek, mükelleflerimize işletme büyüklüklerine uygun olarak kullanabilecekleri toplam üç yöntem sunulmuş olmaktadır. Bu kapsamda mükelleflerimiz e-Arşiv Fatura uygulamasından kendi isteklerine uygun olarak;

• Başkanlığımız tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan e-Arşiv Portalı ile (GİB PORTAL YÖNTEMİ),

• Kendi bilgi işlem sistemlerinin doğrudan entegrasyon yoluyla (DOĞRUDAN ENTEGRASYON YÖNTEMİ),

• Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMİ),

yöntemlerinden birini seçerek yararlanabilirler.

Mükelleflerimiz e-Arşiv Fatura uygulamasından; hali hazırda e-Fatura uygulamasından yararlandıkları yöntem dışında başka bir yöntem ile de uygulamadan yararlanabilecekleri gibi, e-Fatura uygulamasından özel entegratör vasıtasıyla yararlananlar; istemeleri halinde farklı bir ya da birden çok özel entegratör vasıtasıyla ya da Başkanlığımız tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan GİB Portal yöntemi ile de yararlanabilirler.

Uygulamadan özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükelleflerin ayrıca Başkanlığımıza başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla yararlanacak olanlar posta yoluyla, GİB PORTAL yöntemi ile yararlanacakların ise

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv Portal Basvuru.pdf linkte yer alan dokümanda açıklandığı şekilde başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen Genel Tebliğler kapsamında aşağıda sayılan mükellefler, 1.1.2020 tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren faturalarını, 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak ya da e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayanlara e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorundadırlar.

• İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,

• 1.1.2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil olan/olacak olan mükellefler,

• Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları.

Bu açıklamalar çerçevesinde fatura düzenleme süreçlerinde mükelleflerimizin cezai bir durumla karşılaşılmaması için 1/1/2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin gerekli başvuru ve hazırlıklarını yaparak uygulamaya dahil olması önem arz etmektedir.

Duyurulur.

Print Friendly, PDF & Email