Konut Hesabı ve Devlet Katkısı 1720 25 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30929 Karar Sayısı: 1720 Ekli “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönet…

 

 

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 1720)

Konut Hesabı ve Devlet Katkısı 1720

25 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30929

Karar Sayısı: 1720

Ekli “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1– 22/2/2016 tarihli ve 2016/8559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “satın alımlanna” ibaresi “edinimlerine” şeklinde, “için” ibaresi “amacıyla” şeklinde ve “hesabına” ibaresi “hesaplarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

“f) Düzenli ödeme: Banka ile katılımcı arasında imzalanan sözleşme ile belirlenen ödeme planına göre aylık veya üç aylık olmak üzere alt sınırdan düşük ve üst sınırdan yüksek olmamak kaydıyla konut edinim tarihine kadar yapılan ödemeleri,”

“ı) Konut hesabı: Bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap olarak bu Yönetmelik kapsamında açılan hesabı,”

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Çekim hakkı: Katılımcı tarafından dönem içerisinde en fazla 2 defa kullanılabilen ve hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutarın çekilebilmesini,”

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mevduat veya katılım fonu hesabı” ibaresi “mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Katılımcının aynı anda birden fazla aktif konut hesabı bulunamaz. Konut hesabı katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamaz.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin İkincisi fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Ödeme planı katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden belirlenebilir.” ibaresi “Ödeme planı ve faiz oranı katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna,”

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül ettirilmiş haliyle sekizinci (mevcutta yedinci) fıkrasında yer alan “beşinci ve altıncı” ibaresi “beşinci, altıncı ve yedinci” şeklinde değiştirilmiştir.

“(6) Hesaptan çekim hakkı bir dönem içerisinde en fazla iki defa kullanılabilir. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabının bakiyesi, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamaz. Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınır.”

“(7) Birikim, konut ediniminin hesabın bulunduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılır.”

MADDE 8– Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “on” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Konut hesaplarının ve Devlet katkısı ödemelerinin denetimi, bilgi sistemleri dahil, Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 10– Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yeniden değerleme oranı uygulanmaması sebebiyle hesap bakiyesi alt limit üzerinden ödenmesi gereken tutarın altında kalan hesapların eksik kalan tutarları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bankalar tarafından katılımcılara bildirim yapılarak tamamlatılır. Katılımcı bazında eksik yatırılan aylar ve tutarlara ilişkin bilgiler Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Print Friendly, PDF & Email